Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Separovaný zberVytlačiť
 

O Z N A M

separovaný zber odpadu sa uskutoční dňa  24. októbra 2016  - pondelok.

É R T E S Í T É S

szeparált hulladékgyűjtés 2016. október 24-én - hetfőn lesz.


 
 

Odstávka elektrickej energieVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že dňa 15. novembra 2016  - v utorok - v čase od 7.00 do 17.30 hod. v Malých Dáľovciach bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

É R T E S Í T É S

Értesítjük Önöket, hogy 2016. november 15-én – kedden - 7.00 órától 17.30 óráig Kisdályón az elektromos berendezések tervezett javítása miatt az áramszolgáltatás szünetelni fog. 


 
 

OZNAM Vytlačiť
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 €, kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelných výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách:

-raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

-raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

-raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadením alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára!

 


 
 

Správa o medzinárodnom stretnutí obcí v TalianskuVytlačiť
 

Final Report - Forza D'Agrò Municipality - Town Twinning "AN EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND CITIZENSHIP”

To The Attention 

Municipality of Laracha (Spain)

Municipality of Velka (Slovakia)

Municipality of Marktoberdorf (Germany)

Municipality of Ludanyhalaszi (Hungary)


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2016 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   29.02.2016         x               x                 

   25.04.2016         x               x                 

   20.06.2016         x               x               

   29.08.2016         x               x                

   24.10.2016         x               x                 

   19.12.2016         x               x                    

   

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál MEPOS-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

 

PLASTY, PAPIER – ŽLTÉ VRECE
SKLO – ZELENÉ VRECE

 

Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci                                      papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

 

Papier nerecyklovateľný:  indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité plienky,

                                        hygienické vložky

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Plasty recyklovateľné:

PE –   vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PP –   tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
PET – fľaše od nealko nápojov (Coca-Cola, Pepsi Cola, minerálne vody, ap.) môžu obsahovať zvyšky               nápojov, musia byť v stlačenom stave

VKM –   nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov)
LDPE –  mäkké fólie, vrecia
LLDP –  zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU –    plechovky od piva, coca, pepsi cola, pod.

 

Plasty nerecyklovateľné:    autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)

                                         plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Sklo recyklovateľné:      obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)

                                     obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka)

                                     obaly z kompótov (zaváraniny)

                                     ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

 

Nerecyklovateľné sklo:  lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                     televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                     tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

  


 
 

OZNÁMENIEVytlačiť
 

                                                            O Z N Á M E N I E

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

Obyvatelia obce Veľká nad Ipľom môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 7,30 do 15,30 hod. na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

                                                                                            

                                                                                        Ing. Gabriel Rácz,starosta obce

 

 

 

                                                                                                     


 
 

dnes je: 23.10.2016

meniny má: Alojzia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka