Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom

v y h l a s u j e

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                               

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy - Alapiskola, Veľká nad Ipľom č. 231

(neplnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.-4. s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským)

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2015.

 

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov:

-kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-vykonanie prvej atestácie,

-najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

-bezúhonnosť,

-zdravotná spôsobilosť.

Iné predpoklady:
-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

-osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

-doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

-profesijný životopis,

-písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

-preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Obec Veľká nad Ipľom, Obecný úrad, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 04.06.2015 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ, Veľká nad Ipľom č. 231 – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Veľkej nad Ipľom dňa 13.05.2015                                

 

Ing. Gabriel Rácz, v.r.

starosta obce


 
 

Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v jarnom obdobíVytlačiť
 

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 €. 

Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.  

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

-Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
-Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Pri zakladaní ohňa na vyznačených miestach je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti:

-Nezakladať oheň počas vetra,
-Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
-Neponechávať oheň bez dozoru,
-Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období. 


 
 

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   16.02.2015         x               x                 

   27.04.2015         x               x                 

   22.06.2015         x               x               

   31.08.2015         x               x                

   26.10.2015         x               x                 

   21.12.2015         x               x                    

 

     


 
 

Oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom

v y h l a s u j e

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                               

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy - Alapiskola, Veľká nad Ipľom č. 231

(neplnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.-4. s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským)

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2015.

 

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov:

-kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-vykonanie prvej atestácie,

-najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

-bezúhonnosť,

-zdravotná spôsobilosť.

Iné predpoklady:
-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

-osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

-doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

-profesijný životopis,

-písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

-preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Obec Veľká nad Ipľom, Obecný úrad, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 04.06.2015 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ, Veľká nad Ipľom č. 231 – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Veľkej nad Ipľom dňa 13.05.2015                                

 

Ing. Gabriel Rácz, v.r.

starosta obce


 
 

Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v jarnom obdobíVytlačiť
 

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 €. 

Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.  

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

-Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
-Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Pri zakladaní ohňa na vyznačených miestach je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti:

-Nezakladať oheň počas vetra,
-Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
-Neponechávať oheň bez dozoru,
-Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období. 


 
 

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   16.02.2015         x               x                 

   27.04.2015         x               x                 

   22.06.2015         x               x               

   31.08.2015         x               x                

   26.10.2015         x               x                 

   21.12.2015         x               x                    

 

     


 
 

webygroup

dnes je: 24.5.2015

meniny má: Ela

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1038644

Úvodná stránka