Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Zámer predaja nehnuteľností z majetku obceVytlačiť
 

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 1 článku 8 druhej časti VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku obce a nájme majetku vo vlastníctve obce Veľká nad Ipľom, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 92-02/2016 zo dňa 27.04.2016, Obec Veľká nad Ipľom ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na odpredaj pozemkov v katastrálnom území  Veľká nad Ipľom v zastavanom území obce týmto zverejňuje

 

z á m e r    p r e d a j a

 

nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce Veľká nad Ipľom,  v k. ú.: Veľká nad Ipľom, zapísaných na LV č. 22 pre Okres: Lučenec, obec: Veľká nad Ipľom, k. ú.: Veľká nad Ipľom a to:

 

pozemok registra C-KN parcela č.  839/26 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 95 m² v podiele 1/1,      

pozemok registra C-KN parcela č. 839/28 – záhrady o výmere 42 m² v podiele 1/1,

 

ktoré boli vytvorené GP č. 36033481-17/2011 ako diely 3 a 6 z parc. E-KN č. 1306/2 o výmere 317 m2 – ostatné plochy /zapísaný na LV č. 22 k. ú. Veľká nad Ipľom/, ku ktorým mal býv. MNV Veľká nad Ipľom právo hospodárenia ku dňu účinnosti zákona o obecnom zriadení – 24.11.1990 – nadobudla obec do vlastníctva podľa § 2 ods. 7 zákona o majetku obcí dňom 01.05.1991 t. j. dňom účinnosti zákona č. 138/1991 Zb.

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho: Adriana Hrdinová, rodená Hrdinová, narodená 12.02.1983, rodné číslo 835212/8257, bytom Boženy Němcovej 962/28, 990 01 Veľký Krtíš, občianka SR, za celkovú kúpnu cenu: 1,00 Eur /slovom: jeden Eur/ a náklady na predaj znáša kupujúca.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti -  pozemky boli v dlhodobom užívaní právnych predchodcov Adriany Hrdinovej. Je preukázané, že nebohí manželia Eugen a Jolana Hrdinoví v minulosti tieto pozemky odkúpili od bývalého JRD, a neboli v katastri nehnuteľnosti vysporiadané.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 27.02.2016

 

                      

Ing. Gabriel Rácz

starosta obce

 

 

 

 


 
 

Zápis do Materskej školy vo Veľkej nad IpľomVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zápis do MŠ.pdf Zápis do MŠ.pdf (502.6 kB)

 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Dobrovoľná dražba nehnuteľností č. DD PSO009/16


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2016 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   29.02.2016         x               x                 

   25.04.2016         x               x                 

   20.06.2016         x               x               

   29.08.2016         x               x                

   24.10.2016         x               x                 

   19.12.2016         x               x                    

   

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál MEPOS-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

 

PLASTY, PAPIER – ŽLTÉ VRECE
SKLO – ZELENÉ VRECE

 

Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci                                      papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

 

Papier nerecyklovateľný:  indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité plienky,

                                        hygienické vložky

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Plasty recyklovateľné:

PE –   vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PP –   tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
PET – fľaše od nealko nápojov (Coca-Cola, Pepsi Cola, minerálne vody, ap.) môžu obsahovať zvyšky               nápojov, musia byť v stlačenom stave

VKM –   nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov)
LDPE –  mäkké fólie, vrecia
LLDP –  zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU –    plechovky od piva, coca, pepsi cola, pod.

 

Plasty nerecyklovateľné:    autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)

                                         plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Sklo recyklovateľné:      obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)

                                     obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka)

                                     obaly z kompótov (zaváraniny)

                                     ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

 

Nerecyklovateľné sklo:  lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                     televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                     tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

  


 
 

webygroup

dnes je: 5.5.2016

meniny má: Lesia, Lesana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1576883

Úvodná stránka