Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 1 článku 8 druhej časti VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku obce a nájme majetku vo vlastníctve obce Veľká nad Ipľom, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 21-01/2015 zo dňa 26.02.2015, Obec Veľká nad Ipľom ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na odpredaj pozemku  a stavby v katastrálnom území  Veľká nad Ipľom mimo zastavaného územia obce týmto zverejňuje

z á m e r    p r e d a j a

nehnuteľností – pozemku a stavby vo vlastníctve obce Veľká nad Ipľom,  v k. ú.: Veľká nad Ipľom, zapísaných na LV č. 22 pre Okres: Lučenec, obec: Veľká nad Ipľom, k. ú.: Veľká nad Ipľom a to:

- pozemok registra CKN parcela č. 1597/4 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1304 m² v podiele 1/1,      

- stavba – obytný dom  so súpisným číslom 294 na pozemku  CKN parcela  č. 1597/4 v podiele 1/1

do vlastníctva kupujúceho: BEST ESTATE s. r. o., Vajanského 4, 984 01 Lučenec,

IČO: 46932429, za celkovú kúpnu cenu: 1,00 Eur /slovom: jeden Eur/.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetné nehnuteľnosti sú nadbytočným majetkom obce, obytný dom je v dezolátnom stave, je predmetom rozkrádania a obec nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho ochranu a bezodkladnú rekonštrukciu.

Nehnuteľnosti budú prevedené za tým účelom, aby ich nový vlastník na vlastné náklady v bytovom dome zrealizoval v termíne do 31.12.2015 výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu v celkovom počte 11 bytových jednotiek v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania a v súlade s ich vykonávacími predpismi, a to tak, že priemerná podlahová plocha nájomných bytov v bytovom dome neprevýši 45 m2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši  605,00 € na jeden m2 podlahovej plochy nájomného bytu, pričom na obstaranie takéhoto bytu nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu vo výške 75 % oprávnených nákladov, aby Obec Veľká nad Ipľom mohla v roku 2016 požiadať o dotáciu z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania a o úver vo výške 25 % oprávnených nákladov stavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zároveň s uzavretím kúpnej zmluvy sa spoločnosť BEST ESTATE, s.r.o. zmluvne zaviaže previesť pozemok a bytový dom na Obec Veľká nad Ipľom za kúpnu cenu 286 044,00 Eur.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 26.02.2015

 

                        

Ing. Gabriel Rácz

starosta obce

 


 
 

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   16.02.2015         x               x                 

   27.04.2015         x               x                 

   22.06.2015         x               x               

   31.08.2015         x               x                

   26.10.2015         x               x                 

   21.12.2015         x               x                    

 

     


 
 

Upozornenie pre chodcovVytlačiť
 

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

Ďakujeme, že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


 
 

Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - vykurovacie obdobie Vytlačiť
 

Vážený  obyvatelia!

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

V poslednom období, postupom plynofikácie obcí, postupne ubúdalo požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia, no ďalším vývojom a ekonomickou situáciou rodín sa k vykurovaniu tuhým palivom opäť vraciame, kde hlavným palivom je drevo.

Vo veľkej miere sa začalo objavovať vykurovanie kozubovými telesami, ktorých používanie je znovu v móde nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.

Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. i) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov – kominárom,  ktorý o  tomto vydá majiteľovi doklad.

Podobne aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Títo ľudia, ktorí vykonávajú stavebné práce všetkého druhu však často nemajú základné znalosti z výstavby komínov a kozubov. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké materiálne škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.

Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Veľa evidovaných požiarov tvoria požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne. Je to dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 t.j. ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov a komína s vložkou raz za 12 mesiacov, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo, tak sa kontrola a čistenie vykonáva raz za 4 mesiace. Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú zlý technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto spotrebičom by mal byť dodaný od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od horľavých materiálov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a komíny boli správne zapojené, udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 


 
 

webygroup

dnes je: 2.3.2015

meniny má: Anežka

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

949731

Úvodná stránka