Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom

v y h l a s u j e

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                             výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Veľká nad Ipľom č. 231

s predpokladaným nástupom od 16.11.2015.

 

Požadované predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov:

-kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-vykonanie prvej atestácie do 31.12.2016

-spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

-najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogickeho zamestnanca ukončenie funkčného vzdelávania,

-bezúhonnosť,

-zdravotná spôsobilosť.

Iné predpoklady:
-znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

-osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

-doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

-profesijný životopis,

-písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

-preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Obec Veľká nad Ipľom, Obecný úrad, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 07.10.2015 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Veľká nad Ipľom č. 231 – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Veľkej nad Ipľom dňa 16.09.2015        

 

Ing. Gabriel Rácz

starosta obce


 
 

VÝZVAVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom je povinná viesť evidenciu školopovinných detí a viesť evidenciu, ktoré školy navštevujú. Žiadame preto rodičov školopovinných detí a žiakov, aby splnili svoju zákonnú povinnosť a nahlásili na ktorej základnej alebo strednej škole ich dieťa plní povinnú školskú dochádzku od septembra 2015.

Keďže viaceré rodiny prihlásené k trvalému pobytu vo Veľkej nad Ipľom  sa trvale  alebo dočasne zdržiavajú v iných lokalitách Slovenska, alebo sú v zahraničí, žiadame starých rodičov alebo ďalších príbuzných, aby splnili za nich ich zákonnú povinnosť a nahlásili ich miesto pobytu.

Hlásenia môžete podávať osobne na Obecnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu, každý pracovný deň alebo telefonicky na číslo 047/4374102, poprípade e-mail-om na adresu obec.velkanadiplom@azet.sk, alebo na adresu starosta@velkanadiplom.sk.


 
 

Ukončenie realizácie projektuVytlačiť
 

 

 

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje širokej verejnosti, že ukončuje realizáciu projektu

 

Názov projektu:              Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:         Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:               OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:            Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                   Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       01.10.2014 – 30.09.2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

 

Cieľom projektu bolo:

zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita:          vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:         hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                               vedľajšia – 100 členov MRK

Špecifické ciele:

Zlepšenie povedomia MRK v oblasti manažmentu rodinných financií, starostlivosti o domácnosť a životné prostredie v blízkosti obydlí MRK  a poriadku v obci,

Zvýšenie zodpovedností za životné prostredie v blízkosti obydlí MRK,

Zlepšenie zamestnanosti prostredníctvom zamestnania MRK.

 

Realizácia aktivít v rámci projektu prebiehala počas 12 mesiacov, keď boli zamestnaní  4 občania obce, z toho 3 členovia MRK a jeden znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, ktorí v praktickej rovine zlepšovali životné prostredie v okolí MRK. V rámci projektu sa  ďalších 20 členov rómskej komunity v obci Veľká nad Ipľom zúčastňovali vzdelávacích aktivít zameraných na manažment rodinných financií, starostlivosť o domácnosť a životné prostredie v blízkosti obydlí MRK.

Hlavné aktivity:

A1 – Vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie – zamestnanie 4 zamestnancov v rámci projektu, školenie BOZP

A2 – Výkon práce zamestnancov v oblasti životného prostredia – zamestnávanie 4 zamestnancov počas 11 mesiacov, ktorí zabezpečovali práce na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK

A3 – Školenie v oblasti manažmentu rodinných financií, starostlivosti o domácnosť a životné prostredie – v rámci aktivizácie komunity 20 členov MRK zúčastňovali vzdelávacích a osvetových aktivít

A4 – Získavanie praktických skúseností v oblasti životného prostredia – v rámci aktivizácie komunity 20 členov MRK zúčastňovali praktickej činnosti pri zlepšovaní a ochrane životného prostredia.

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 


 
 

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   16.02.2015         x               x                 

   27.04.2015         x               x                 

   22.06.2015         x               x               

   31.08.2015         x               x                

   26.10.2015         x               x                 

   21.12.2015         x               x                    

 

     


 
 

webygroup

dnes je: 5.10.2015

meniny má: Viera

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1217101

Úvodná stránka