Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom, ako dotknutá obec, v súlade s § 29 ods. 8) zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len zákon) na základe oznámenia Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ-OSŽP, Lučenec) zo dňa 05.11.2015, obci doručeného dňa 09.11.2015, vo veci zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia farmy dojníc II – Veľká nad Ipľom“ navrhovateľa Agro Insemas, s. r. o., Ratka 44, 986 01 Fiľakovo,  

oznamuje verejnosti verejnou vyhláškou, že do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

„Modernizácia farmy dojníc II – Veľká nad Ipľom“

 

-je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkej nad Ipľom, Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom v kancelárii pre styk s verejnosťou, na Okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  republiky 26, 984 01 Lučenec počas stránkových dní a na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia, 
-najmenej po dobu 10 dní odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým spôsobom, do 25.11.2015,
-pripomienky k zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia farmy dojníc II – Veľká nad Ipľom“ je možné podávať najneskôr do 10 dní od oznámenia na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  republiky 26, 984 01 Lučenec.

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 10.11.2015

 

Ing. Gabriel Rácz, v.r.

starosta obce

 

 

            

 

             


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Vážení obyvatelia obce Veľká nad Ipľom,

 

dňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov - dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

 

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva, že:

a) stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky. Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.

b) v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.

 

Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.

 

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

b) vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.

 

Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

 

Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.


 
 

VÝZVAVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom je povinná viesť evidenciu školopovinných detí a viesť evidenciu, ktoré školy navštevujú. Žiadame preto rodičov školopovinných detí a žiakov, aby splnili svoju zákonnú povinnosť a nahlásili na ktorej základnej alebo strednej škole ich dieťa plní povinnú školskú dochádzku od septembra 2015.

Keďže viaceré rodiny prihlásené k trvalému pobytu vo Veľkej nad Ipľom  sa trvale  alebo dočasne zdržiavajú v iných lokalitách Slovenska, alebo sú v zahraničí, žiadame starých rodičov alebo ďalších príbuzných, aby splnili za nich ich zákonnú povinnosť a nahlásili ich miesto pobytu.

Hlásenia môžete podávať osobne na Obecnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu, každý pracovný deň alebo telefonicky na číslo 047/4374102, poprípade e-mail-om na adresu obec.velkanadiplom@azet.sk, alebo na adresu starosta@velkanadiplom.sk.


 
 

Ukončenie realizácie projektuVytlačiť
 

 

 

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje širokej verejnosti, že ukončuje realizáciu projektu

 

Názov projektu:              Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:         Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:               OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:            Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                   Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       01.10.2014 – 30.09.2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

 

Cieľom projektu bolo:

zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita:          vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:         hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                               vedľajšia – 100 členov MRK

Špecifické ciele:

Zlepšenie povedomia MRK v oblasti manažmentu rodinných financií, starostlivosti o domácnosť a životné prostredie v blízkosti obydlí MRK  a poriadku v obci,

Zvýšenie zodpovedností za životné prostredie v blízkosti obydlí MRK,

Zlepšenie zamestnanosti prostredníctvom zamestnania MRK.

 

Realizácia aktivít v rámci projektu prebiehala počas 12 mesiacov, keď boli zamestnaní  4 občania obce, z toho 3 členovia MRK a jeden znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, ktorí v praktickej rovine zlepšovali životné prostredie v okolí MRK. V rámci projektu sa  ďalších 20 členov rómskej komunity v obci Veľká nad Ipľom zúčastňovali vzdelávacích aktivít zameraných na manažment rodinných financií, starostlivosť o domácnosť a životné prostredie v blízkosti obydlí MRK.

Hlavné aktivity:

A1 – Vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie – zamestnanie 4 zamestnancov v rámci projektu, školenie BOZP

A2 – Výkon práce zamestnancov v oblasti životného prostredia – zamestnávanie 4 zamestnancov počas 11 mesiacov, ktorí zabezpečovali práce na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK

A3 – Školenie v oblasti manažmentu rodinných financií, starostlivosti o domácnosť a životné prostredie – v rámci aktivizácie komunity 20 členov MRK zúčastňovali vzdelávacích a osvetových aktivít

A4 – Získavanie praktických skúseností v oblasti životného prostredia – v rámci aktivizácie komunity 20 členov MRK zúčastňovali praktickej činnosti pri zlepšovaní a ochrane životného prostredia.

 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 


 
 

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2015 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   16.02.2015         x               x                 

   27.04.2015         x               x                 

   22.06.2015         x               x               

   31.08.2015         x               x                

   26.10.2015         x               x                 

   21.12.2015         x               x                    

 

     


 
 

webygroup

dnes je: 28.11.2015

meniny má: Henrieta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1354190

Úvodná stránka