Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Upozornenia pre chovateľov hospodárskych zvierat - Regionálna veterinárna a potravinová správa LučenecVytlačiť
 

Vec:   Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2016

Podmienkou udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci plánu VPO na rok 2016 a v roku 2015. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.).

Upozorňujeme Vás, že v zmysle uvedených predpisov je chovateľ povinný prostredníctvom príslušného súkromného veterinárneho lekára zabezpečiť v chove farmovej zveri tieto vyšetrenia :

A. POVINNÉ DIAGNOSTICKÉ AKCIE, HRADENÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (laboratórna diagnostika + úkony)

Rozsah uvedených povinných diagnostických akcií neovplyvňuje rozsah indikovaných úradných odberov vzoriek nevyhnutných na vylúčenie alebo potvrdenie zoonóz alebo chorôb uvedených v prílohách č. 3 až 5 zákona č. 39/2007 Z. z. vykonaných na základe rozhodnutia príslušného orgánu veterinárnej správy.

10.A – Diviaky

KMO

V súlade s príručkou 1/2004/276 ustanovujúcou diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá pre vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných

zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu,  ak je počet zabíjaných nižší ako 6, všetky zabité diviaky
všetky uhynuté diviaky (virologické vyšetrenie)

AUJESZKYHO CHOROBA

Metodika:  zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu,  ak je počet zabíjaných nižší ako 6, všetky zabité diviaky

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Metodika:  Vyšetriť vzorky z diviakov, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na AMO

ABORTY

1 x vyšetriť diviačice po abortoch

Sérologické vyšetrenie

brucelóza RVK
Aujeszkyho choroba ELISA
KMO ELISA

Metodika:  Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu

10.B – JELEŇOVITÉ

TUBERKULÓZA

Metodika:  po zabití pozitívnych reagentov pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

BRUCELÓZA

Metodika:  všetky zabité  zvieratá nad 24 mesiacov uvádzané na trh

BLUETONGUE

Metodika:  Vyšetriť  pri podozrení metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

ABORTY

Metodika:  1x vyšetriť samice  po abortoch  sérologické vyšetrenie

brucelóza RVK
Q horúčka RVK
leptospiróza MAL

chlamydióza RVK

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

10.C – TUROVITÉ (muflóny)

BRUCELÓZA

Metodika:  vyšetriť na brucelu melitensis, vyšetriť 20% zabitých muflónov starších ako 6 mesiacov uvádzaných na trh

BLUETONGUE

Vyšetriť pri podozrení metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

TUBERKULÓZA

Metodika: pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

ABORTY

1x vyšetriť samice  po abortoch  sérologické vyšetrenie

brucelóza RVK

chlamydióza RVK

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

B. POVINNÉ DIAGNOSTICKÉ AKCIE, HRADENÉ CHOVATEĽOM (laboratórne vyšetrenie + úkony)

A - DIVIAKY  KMO

Metodika:  všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

AUJESZKYHO CHOROBA

Metodika: všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

BRUCELÓZA

Metodika:  všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

B – JELEŇOVITÉ

TUBERKULÓZA

Metodika:  všetky premiestňované zvieratá staršie ako 12 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

BRUCELÓZA

Metodika: všetky premiestňované zvieratá staršie ako 12 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

C – TUROVITÉ (muflóny)

TUBERKULÓZA

Metodika: všetky premiestňované zvieratá staršie ako 6 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

BRUCELÓZA

Metodika: všetky premiestňované zvieratá staršie ako 6 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

Žiadame Vás preto  prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára zabezpečiť požadované vyšetrenia.

Ak predmetné kontroly resp. niektorú z troch kontrol zdravia chovateľ nezabezpečí, má pozastavený štatút chovu úradne uznaného bez uvedených chorôb (v prílohe č. 4 zákona   č. 39/2007 Z.z.) a nemôže zvieratá presúvať z chovu.

Upozorňujeme chovateľov na povinnosť  hlásenia všetkých úhynov farmových zvierat na RVPS Lučenec, ktorú im ukladá § 37 ods. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

MVDr. Elena Kováčiková

riaditeľka RVPS  Lučenec 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec: Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 – upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS), z dôvodu informovanosti chovateľov Vám predkladá informáciu o:

podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb ( je ňou včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2016 – viď nižšie),
podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

1. Podmienkou pre udržanie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, na základe ktorého je možné premiestňovanie zvierat je včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2016 (Na základe zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Každý chovateľ je podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2016 povinný zabezpečiť (§ 37 ods. (2) písm. a) bod 3. zák. č. 39/2007 Z.z.) nasledovné kontroly zdravia, ktoré sú buď vo väčšine prípadov hradené zo štátneho rozpočtu alebo v prípade výskytu nákaz na náklady chovateľa a vykonávajú ich súkromní veterinárni lekári :

Hovädzí dobytok – hradené zo štátneho rozpočtu

1, Tuberkulinácia jednoduchá musí byť vykonaná u :

    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

2, Enzootická leukóza musí byť vykonaná u :

    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

3, Brucelóza (BAB)- musí byť vykonaná u :

    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,

Vyšetrenia č. 1-3 je nutné zabezpečiť do 60 mesiacov od posledného vyšetrenia.

4, Monitoring BSE – u všetkého uhynutého alebo usmrteného HD nad 24 mesiacov veku, a to ihneď !

                               –  u jatočne zabitého určeného na ľudskú spotrebu nad 24 mesiacov veku, a to len v prípade naliehavého zabitia alebo so symptómami pri úraze alebo funkčnými problémami ihneď !

5, Vyšetrenie abortov – plemenice po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na brucelózu,Q – horúčku, leptospirózu, chlamydiózu, infekčnú bovinnú rinotracheitídu.   

Majitelia registrovaných chovov HD, ktoré sú určené na výkon kontroly zdravia v roku 2016 v prípade, že tieto nezabezpečia porušia zákon, za čo im môže byť uložená pokuta do výšky 1000 €.

OŠÍPANÉ – hradené zo štáneho rozpočtu

1, Monitoring klasického moru ošípaných u domácich ošípaných 

Rozsah vyšetrovania monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH so základným stádom ošípaných – v intervale najviac 6 mesiacov vyšetrovať v rozsahu na zistenie 5% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou,

  monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH, ktoré nemajú viac ako 6 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané základného stáda  najviac v 6 mesačných intervaloch,
  Chovy ošípaných bez ZS – výkrm vyšetrujú sa v intervale každých 6 mesiacov v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou podľa tabuľky EU, odber rozložiť tak aby pokryl všetky objekty

Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda.

2, Monitoring Aujezskyho  choroby vyšetrovať 1 x ročne 7 alebo 8 vzoriek krvi záleží od počtu ošípaných do 30.6.2016 :

a, z kategórie prasnice a kance, prednostne vyšetrovať tie isté zvieratá,

b, z kategórie výkrmových ošípaných.

Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 1x ročne všetky zvieratá základného stáda.

3, Vyšetrenie abortov – prasnice po abortoch 1 x vyšetrenie krvi v období od 7 do 14 dňa po aborte cielene na brucelózu, Aujeszkyho chorobu, klasický mor ošípaných.,

                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na brucelózu,

OVCE a KOZY – hradené zo štáneho rozpočtu

1, Scrapie :

- zvieratá podozrivé z nakazenia TSE, všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, u ktorých sa prejavili symptómy chradnutia, neurologické symptómy alebo núdzovo zabité. Testujú sa všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené z dôvodov iných ako zabitie na ľudskú spotrebu (uhynuté, naliehavo zabité, strata vplyvom predátora, zabité a zlikvidované na mieste). Ovce a kozy zabité na ľudskú spotrebu musí prehliadnuť úradný veterinárny lekár.

2, Vyšetrenie abortov – u oviec po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní cielene na brucelózu a chlamýdiózu

-  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na brucelózu a listeriózu

3, Brucelóza (B.melitensis) – vyšetriť krv od 5 % zvierat v chove starších ako 6 mesiacov a plemenné barany.

Tieto vyšetrenia oviec je nutné vykonať do 30. júna 2016.

KOZY – hradené zo štátneho rozpočtu

Vyšetrenia na scrapie, abortov a brucelózu rovnako ako u oviec. Ak sú držané na farme s HD vykonať vyšetrenie na TBC.

KONE - hradené zo štátneho rozpočtu

1, Vyšetrenie abortov – u kobýl po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní cielene na brucelózu a infekčnú metritídu,

-  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na brucelózu.

KONE – hradené chovateľom !!

1, Vyšetrenie krvi na infekčnú anémiu, infekčnú metritídu bakt. vyšetrenie, žrebčiu nákazu a encefalomyelitídy koní – len horúčka Západného Nílu

plemenné žrebce pred a po ukončení pripúšťacej sezóny,
kobyly pred pripustením,
športové a úžitkové kone používané k plemenitbe.

2, Podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

Na základe vykonaných kontrol zdravia u zvierat je možné ich chovy klasifikovať a priznať štatút úradne bez výskytu týchto chorôb. Tento štatút je potrebný pre povolenie presunov zvierat z chovu a do chovu.

Podmienkou udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2016. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.).

Podmienkou premiestnenia medzi chovmi na území Slovenskej republiky je vystavenie sprievodného dokladu o klasifikácii chovu úradným veterinárnym lekárom RVPS v mieste pôvodu zvierat a platí 10 dní. V súčasnom období je okres Lučenec a Poltár zaradený do zakázanej zóny choroby Modrý jazyk (BT), kde ohnisko choroby sa nachádza na území Maďarska a ochranné zóny sú aj na Slovensku. Každé premiestňovanie zvierat je preto riešené individuálne. Podmienkou vystavenia tohto dokladu je klinické vyšetrenie premiestňovaných zvierat určených na chov a produkciu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár RVPS.

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na zabitie vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat a doklad platí na dobu určitú.

Pri nákupe HZ je nutné toto vopred ohlásiť RVPS /§ 37 ods. 1, písm. a/ zák. č. 39/2007 Z.z./, pripraviť samostatný  objekt pre karantenizáciu – izoláciu zvierat. Nakúpené zvieratá musí sprevádzať sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na chov a produkciu. Zvieratá musia byť karantenizované po dobu 30 dní resp. až do doby získania negatívnych výsledkov.

Upozorňujeme chovateľov na povinnosť hlásenia všetkých úhynov hospodárskych zvierat na RVPS Lučenec, ktorú im ukladá § 37 ods. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr. Elena Kováčiková

riaditeľka RVPS  Lučenec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec:  Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, z dôvodu predchádzania porušovania zákona o veterinárnej starostlivosti a plnenia ustanovení Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych / prenosných spongiformných encefalopatií

( TSE / PSE ) v Slovenskej republike pre rok 2016 Vás upozorňuje na povinnosť chovateľa  hlásiť všetky úhyny zvierat na RVPS Lučenec, ktorú ukladá

§ 37 ods. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z. z.

a) pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb
1. bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5, úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.

Jedná sa o vyšetrenie : HD

- na BSE -   u všetkého HD podozrivého z nakazenia TSE a to ihneď !

-  u HD zabitého na ľudskú spotrebu staršieho ako 24 mesiacov veku, ak bol naliehavo zabitý, alebo pri vyšetrení mal symptómy úrazu, psychologické alebo funkčné problémy alebo iné príznaky  a to ihneď !

- u HD, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu starší ako 24 mesiacov a uhynul alebo bol usmrtený ( majiteľom, inou osobou alebo predátorom) s výnimkou zvierat usmrtených v rámci inej epidémie, intoxikácii, prírodných katastrof, ( blesk, povodeň, požiar).

Ovce a kozy

- na scrapie  sa vyšetrujú zvieratá podozrivé z nakazenia TSE a to ihneď,

- všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú spotrebu (DZ) prehliadne úradný veterinárny lekár a testujú sa všetky zvieratá, u ktorých sa prejavili symptómy chradnutia, neurologické symptómy alebo núdzovo zabité.

- testujú sa všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené z dôvodov iných ako zabitie na ľudskú spotrebu (uhynuté, naliehavo zabité, strata vplyvom predátora, zabité a zlikvidované na mieste).

Úhyny je potrebné hlásiť každý pracovný deň počas pracovnej doby od 7.30 do 14.30 hodiny na tel. číslo 047 4322431. Nahlásiť je potrebné názov farmy, číslo CEHZ, druh, počet uhynutých zvierat a ich individuálne čísla. Vyšetrenie zvieraťa, odber vzorky, náklady na odvoz vzorky a jej laboratórne vyšetrenie sú SVL hradené z prostriedkov RVPS Lučenec v rámci plánu VPO na rok 2016.

MVDr. Elena Kováčiková

riaditeľka RVPS Lučenec

 

                                              

                                   


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2016 Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER                  

   29.02.2016         x               x                 

   25.04.2016         x               x                 

   20.06.2016         x               x               

   29.08.2016         x               x                

   24.10.2016         x               x                 

   19.12.2016         x               x                    

   

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál MEPOS-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

 

PLASTY, PAPIER – ŽLTÉ VRECE
SKLO – ZELENÉ VRECE

 

Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci                                      papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

 

Papier nerecyklovateľný:  indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité plienky,

                                        hygienické vložky

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Plasty recyklovateľné:

PE –   vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PP –   tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
PET – fľaše od nealko nápojov (Coca-Cola, Pepsi Cola, minerálne vody, ap.) môžu obsahovať zvyšky               nápojov, musia byť v stlačenom stave

VKM –   nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov)
LDPE –  mäkké fólie, vrecia
LLDP –  zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU –    plechovky od piva, coca, pepsi cola, pod.

 

Plasty nerecyklovateľné:    autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)

                                         plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Sklo recyklovateľné:      obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)

                                     obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka)

                                     obaly z kompótov (zaváraniny)

                                     ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

 

Nerecyklovateľné sklo:  lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                     televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                     tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

  


 
 

webygroup

dnes je: 6.2.2016

meniny má: Dorota

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1448417

Úvodná stránka