Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Materská škola
Školský rok 2016/2017

                                                 Plán akcií , výletov a exkurzií

 

September:   Súťaž o najkrajší hrad ,tunel ,zámok z piesku
                      S účasťou detí zbierať listy, prírodniny,  plody a rôzne suroviny
                      Výstavka – plody jesene

Október:      Poznávacia vychádzka  spojená s exkurziou (záhrady ,na pole)
                    Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou
                    Šarkaniáda  – využitie prírodného elementu – vzduch (aj deti z P.Draviec)
                    
November:   Helloween
                    Oslavy v obci – Úcta k starším (kultúrny program pre dôchodcov)
                   
Vianoce –    ľudové zvyky a tradície na Vianoce
                    Pečenie vianočných koláčov –perníkov 
                    Výroba vianočných ozdôb a vianočných pozdravov
                    Posedenie pri stromčeku (spolu s rodičmi) –kultúrny program s hostinou
                    Vianočné posedenie s deťmi zo ZŠ –kultúrny program - diskotéka
                    Koledníci   – Pozdraviť starších obyvateľov

Január:        Návšteva ZŠ (oboznámenie s prostredím školy, účasť na vyučovacom procese)
                    Športové hry a súťaže na snehu -  environmentálne hry – premeny snehu
                    Zimná vychádzka do blízkeho okolia
                    Šmýkanie na kopci - na lopatách

Február:      Fašiangy – výroba masiek
                    Karneval s deťmi zo  ZŠ ( kultúrny program) + zábava
           
Marec:        MAREC – mesiac knihy – zhotoviť kútik s knihami
                   Literárne dopoludnie
                   Farma - exkurzia na farmu (zvieratká a ich mláďatá)

Apríl:         Apríl  mesiac lesov – akcia „ZACHRÁŇ STROM“ – beseda s poľovníkom 
                 Svetový deň  zdravia (7. 4. )

                 Veľká noc - zvyky a tradície, maľovanie vajíčok
                 Stavanie mája v obci

Máj:          DEŇ MATIEK –  program – vystúpenie
                 Športová olympiáda v MŠ, v LC a v Rapovciach
                 Svetový deň mlieka- výstavka
                 Váľanie mája

Jún:          MDD
                 Výlet s rodičmi
                 Rozlúčka s materskou školou – netradičné stretnutie s rodičmi
                 Letná vychádzka do prírody (život okolo riek a potokov)
                 Rozlúčka so štvrtákmi zo ZŠ ,rozlúčka predškolákov s deťmi zo ZŠ
          
Júl:           Zdravotné vychádzky do prírody - herbár z liečivých rastlín                 
                 Letné sezónne činnosti – kúpanie
                 Deň obce

       Od júla 2003 po prechode rôznych kompetencií na samosprávy aj MŠ patrí pod Obecný úrad a je financovaná z prostriedkov rozpočtu obce. Z dôvodu úsporných opatrení bola v novembri 2004 presťahovaná do budovy miestnej základnej školy. Priestory MŠ sú umiestnené na prízemí- 2 triedy, kancelárie, kuchyňa a soc. zariadenia.
       Okresným hygienikom stanovená kapacita dvojtriednej škôlky je 36 detí- 18 detí v jednej triede a 18 detí v druhej triede. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Vyučovací jazyk je slovenský. V areály MŠ a ZŠ je veľký dvor s preliezkami, s pieskoviskom a hojdačkami. Priestory našej MŠ sú veľké, svetlé, priestranné čo nás veľmi teší.
      Toho času je jej kapacita v celom rozsahu využitá, čo svedčí o záujme rodičov zapísať deti do našej MŠ. Navštevujú ju deti z Veľkej nad Ipľom, Jelšovca a Dáľoviec.
 


Pedagogický zamestnanci:

Beata Kemeníková riaditeľka MŠ
BC. Katarína Šubová učiteľka, predsedkyňa RŠ
Mgr. Janette Harišová učiteľka
Mária Novotková pedag. asistentka

 

Starostlivosť o deti a spolupráca so zariadeniami
- naša obec už niekoľko rokov spolupracuje s okresnou Pedagogicko- psychologickou poradňou, ktorá pravidelne monitoruje pripravenosť detí na vstup do základnej školy,
- logopedická starostlivosť sa uskutočňuje už druhý rok priamo v MŠ,
- kvalitu našej pedagogickej práce hodnotíme aj pomocou dotazníkov, ktoré vypĺňajú rodičia
  detí navštevujúcu MŠ viackrát ročne,
- úzko spolupracujeme z miestnou ZŠ, spoločne sa zúčastňujeme podujatí v obci, navštevujeme s,predškolákmi vyučovacie hodiny v škole,
- spolupracujeme s farským úradom, zúčastňujeme sa cirkevných osláv,
- v MŠ funguje dobrovoľný spevácky krúžok, ktorý navštevujú aj väčšie deti z obce,
- spolupracujeme s MO Matice slovenskej a spoločne sme vytvorili niekoľko projektov, „Spevom,a tancom pestovať u detí slovenské národné povedomie“- je jeden z nich
- našu MŠ tiež podporuje miestna organizácia Csemadoku

 

Školský vzdelávací program:
NAKRESLÍM SI SVET

Vízia našej MŠ
Učiť deti a nachádzať krásu okolo seba v každodennom živote, v ľudskej tvorivej práci, radovať a z nej a zobrazovať všetko čo je navôkol.

Strategický cieľ
Hľadať a využívať všetky možnosti a spôsoby, ktoré by celkom prirodzene pomáhali deťom pri vnímaní sveta ktorý ich obklopuje, pri jeho zobrazovaní, ale i vnútorného detského sveta, vytvoreného z ich snov, nápadov, predstáv a fantázie.

Zámery našej MŠ sme rozdelili do nasledovných oblastí:
-   prosociálna výchova- národnostná, rasová a náboženská tolerancia
-   enviromentálna výchova- láska k prírode a jej ochrana
-   regionálna výchova- zachovanie ľudových tradícií, zvykov, piesní a tancov charakteristických pre náš región a odovzdávanie týchto hodnôt ďalším generáciám
-   šírenie myšlienok a aktivít na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života
-   emocionálno- intelektová príprava detí na ďalšie vývinové obdobie a školu


Plán akcií

IX.    S účasťou detí zbierať ročné prírodniny, lesné plody a rôzne suroviny, ich využitie pri              estetizácíí prostredia.
        Výstavka – plody jesene

X.     Šarkaniáda- využitie prírodného elemantu- vzduch
        Poznávacia vychádzka spojená s exkurziou záhrady u p. učiteľky
        Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávaním

XI.    Oslavy v obci- Úcta k starším (kultúrny program pre dôchodcov)
        Deň bez fajčenia- 17.11. (chceme dýchať čerstvý vzduch)
        Heloween

XII.   Mikuláš
        Koledníci- pozdraviť starších obyvateľov
        Posedenie pri stromčeku (s rodičmi) – kultúrny program s hostinou
        Vianočné posedenie s deťmi zo ZŠ- kultúrny program- diskotéka
        Pečenie vianočných koláčov- perníkov
        Výroba vianočných ozdôb a vianočných pozdravov

I.      Návšteva ZŠ ( oboznámenie s prostredím školy, účasť na vyučovacom procese)
        Športové hry a súťaže na snehu- enviromentálne hry- premeny snehu
        ZIMA- zhrnutie poznatkov o zime

II.     Fašiangy- výroba masiek
        Karneval s rodičmi a s deťmi zo ZŠ ( kultúrny program) + zábava

III.    MAREC- mesiac knihy- zhotoviť kútik s knihami
        Návšteva Obecnej knižnice
        Literárne dopoludnie
        Deň otvorených dverí

IV.    Vytvoriť v triedach kútik živej prírody s enviromentálnym zameraním-
        Apríl mesiac lesov- akcia „ZACHRÁŇ STROM“
        Veľká noc- ľudová slovesnosť, zvyky, tradície
        Svetový deň zdravia (7.4.)

V.     Stavanie mája v obci
        DEŇ MATIEK- príprava programu- vystúpenie
        Váľanie mája

VI.    MDD
        Výlet
        Rozlúčka s materskou školou- netradičné stretnutie s rodičmi
        Spoločné ukončenie školského roku s deťmi zo ZŠ
        Rozlúčka so štvrtákmi zo ZŠ, rozlúčka predškolákov s deťmi zo ZŠ

VII.   Poipeľské letné slávnosti- vystúpenie detí v obci za účasti rôznych súborov zo                         Slovenska a Maďarska
        Zdravotné vychádzky do prírody
        Herbár z liečivých rastlín
        Letné sezónne činnosti- kúpanie

 


 

Zahájenie školského roka 2017-2018 (13)

Hallloween s deťmi MŠ a ZŠ vo Veľkej nad Ipľom_27.10.2016 (36)

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016-2017_5.9.2016 (24)

Deň velických detí na amfiteátri_28.5.2016 (32)

Stavanie mája na dvore MŠ a ZŠ_29.4.2016 (31)

Rozlúčka predškolákov MŠ vo Velikej 30.6.2015 (41)

Medzinárodný deň detí-podujatie na amfiteátri v našej obci_30.5.2015 (45)

Váľanie májov pri ZŠ_29.5.2015 (15)

Stavanie mája na školskom dvore_30.4.2015 (32)

Karnevál detí v MŠ_27.2.2015 (52)

Vianočný pozdrav detí v MŠ_18.12.2014 (80)

Halloween (nielen) pre deti ZŠ a MŠ_29.10.2014 (31)

Rozlúčka s predškolákmi na Obecnom úrade_27.6.2014 (21)

Váľanie mája s kultúrnym programom detí MŠ_4.6.2014 (39)

Stavanie mája s kultúrnym programom detí zo ZŠ a MŠ-30.4.2014 (46)

Karneval detí v MŠ-28.2.2014 (51)

Vianočný program detí MŠ-19.12.2013 (73)

Mikulášsky večer v MŠ-6.12.2013 (11)

Bábkové divadlo v MŠ-19.11.2013 (5)

Dary od sponzorov na rekonštrukciu a vybavenie MŠ_október a november 2013 (7)

Divadelníci medzi detmi v ZŠ a MŠ-21.10.2013 (8)

Hallowe´en a lampiónový sprievod-29.10.2013 (35)

Rodičovské združenia v MŠ-18.9.2013 (5)

Sezónne činnosti v MŠ (44)

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ_28.6.2013 (5)

Rekonštrukcia herne a soc.zariadenia v MŠ_2013 (22)

Detská olympiáda v Rapovciach-7.6.2013 (16)

Deň detí-8.6.2013 (83)

Kultúrny program detí MŠ a ZŠ, spojený s váľaním mája-13.6.2013 (44)

Karneval v MŠ a ZŠ-8.2.2013 (56)

Hráme sa v MŠ-22.11.2012 (16)

Mikuláš v MŠ-6.12.2012 (24)

Poznávacia vychádzka na farme p.Šóša vo Velikej-7.5.2013 (18)

Divadlo v MŠ a ZŠ-5.4.2013 (9)

Chytanie rýb-námetové hry v MŠ-20.3.2013 (3)

Starostlivosť o svoje zdravie v MŠ-7.3.2013 (12)

Deň matiek v MŠ-20.5.2013 (66)

Stavanie mája 30.4.2013 (55)

Vianoce v MŠ_20.12.2012 (64)

Škôlkary na dvore MŠ v lete 2012 (5)

Dokončovanie výmeny okien na MŠ_sept2012 (7)

Prechádzka MŠ na štrkovisku-2012 (12)

Okresná olympiáda MŠ-2012 (16)

Športový deň MŠ v Rapovciach_2012 (30)

Výlet MŠ na viničnom kopci_2012 (25)

Návšteva Jelšovca_2012 (53)

Deň matiek_2012 (33)

MDD s deťmi z Trenča a Veľkej n.Ipľ_1.6.2012 (92)

Váľanie mája-31.5.2012 (60)

Stavanie mája_2012 (74)

Vianočný koncert Európske Vianoce 2011 (15)

Príprava na Hallowe´en_2011 (8)

Vianoce v MŠ_2011 (47)

Jesenné upratovanie na dvore MŠ-2011 (8)

Návšteva farmy zvierat u p. Šóša_jeseň 2011 (24)

Družina MŠ na návšteve u p. Juchovej 13.7.2011 (16)

Zo života MŠ (16)

Vianočný koncert a mikulášska slávnosť_1.12.2011 (47)

Nový školský rok 2011-12 na MŠ (3)

MDD za účasti detí z Rapoviec, Trenča a z Velkej nad Ipľom (76)

Váľanie mája_2011 (45)

Stavanie mája 2011 (37)

Zahájenie nového školského roka 2010-11 v MŠ (7)

Stavanie mája-časť 2._2010 (13)

Stavanie mája-časť 1._2010 (20)

MDD (10)

Rozlúčka škôlkarov (3)

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka