Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva obce

Oznamy

Vyhlásenie výberového konaniaVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom

v y h l a s u j e

v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov              

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Veľká nad Ipľom č. 231

                                      s predpokladaným nástupom od 02.01.2018.

 

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov:

-kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- dosiahnutie kariérového stupňa " pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou"

- spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

-najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončenie funkčného vzdelávania,

-bezúhonnosť,

-zdravotná spôsobilosť,

-ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

- osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

-overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

-doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

-profesijný životopis,

-písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

-preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

            Obec Veľká nad Ipľom, Obecný úrad, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 06.12.2017 do 12.00 hod.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Veľká nad Ipľom č. 231 – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Veľkej nad Ipľom dňa 13.11.2017                                                                                                                                                                           Ing. Gabriel Rácz

                                                                                      starosta obce

 


 
 

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMIVytlačiť
 


 
 

Upozornenie KR PZ Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Harmonogram odvozu zmiešaného komunálneho odpadu a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017 v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :                                TRIEDENÝ ZBER 

                                      PLASTY                     PAPIER        

   30.01.2017                      x                                  -              

   27.02.2017                      x                              vrecia               

   27.03.2017                      x                                  -

   24.04.2017                      x                              vrecia               

   22.05.2017                      x                                   -

   19.06.2017                      x                               vrecia

   31.07.2017                      x                                   -

   28.08.2017                      x                                vrecia

    25.09.2017                           x                                   -       

    23.10.2017                      x                                vrecia

   20.11.2017                      x                                    -

   18.12.2017                      x                                vrecia

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál MEPOS-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

 

PLASTY, PAPIER – ŽLTÉ VRECE
SKLO – ZELENÉ VRECE

 

Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci                                      papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

 

Papier nerecyklovateľný:  indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité plienky,

                                        hygienické vložky

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Plasty recyklovateľné:

PE –   vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PP –   tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
PET – fľaše od nealko nápojov (Coca-Cola, Pepsi Cola, minerálne vody, ap.) môžu obsahovať zvyšky               nápojov, musia byť v stlačenom stave

VKM –   nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov)
LDPE –  mäkké fólie, vrecia
LLDP –  zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU –    plechovky od piva, coca, pepsi cola, pod.

 

Plasty nerecyklovateľné:    autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)

                                         plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Sklo recyklovateľné:      obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)

                                     obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka)

                                     obaly z kompótov (zaváraniny)

                                     ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

 

Nerecyklovateľné sklo:  lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                     televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                     tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

  


 
 

Zošliapavanie odpaduVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Plagát.rtf Plagát.rtf (5.5 MB)

 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

Správa o medzinárodnom stretnutí obcí v TalianskuVytlačiť
 

Final Report - Forza D'Agrò Municipality - Town Twinning "AN EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND CITIZENSHIP”

To The Attention 

Municipality of Laracha (Spain)

Municipality of Velka (Slovakia)

Municipality of Marktoberdorf (Germany)

Municipality of Ludanyhalaszi (Hungary)


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:

pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem:

nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:

sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:

plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.


 
 

OZNÁMENIEVytlačiť
 

                                                            O Z N Á M E N I E

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

Obyvatelia obce Veľká nad Ipľom môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 7,30 do 15,30 hod. na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

                                                                                            

                                                                                        Ing. Gabriel Rácz,starosta obce

 

 

 

                                                                                                     


 
 

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka