Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Informácie k miestnym daniam a poplatkom v obci Veľká nad Ipľom na rok 2019Vytlačiť
 

            V zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VEĽKÁ NAD IPĽOM č. 06/2017 o miestnych daniach žiadame, aby ste

do 31-ho januára 2019

NAHLÁSILI

na obecný úrad všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktoré nastali k 1. januáru 2019, ako predaj, kúpu, nájom alebo darovanie pozemku, pôdy alebo nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľká nad Ipľom. 


 

    Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a bytov na základe písomnej žiadosti podanej  do 28-ho februára 2019 o 50 % na: rodinné domy, byty a garáže vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP .

      Podmienkou na zníženie dane je, že držiteľ preukazu ZŤP je vlastníkom nehnuteľnosti a v spoločnej domácnosti  nie je žiadny iný príjem, okrem dôchodku, a v nehnuteľnosti býva len daňovník s priamymi rodinnými príslušníkmi.


 

     Správca dane poskytne zníženie poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady vo výške 50 % na osobu . Možnosť zníženia poplatku môžu mať občania, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí a študenti, ktorí sa nezdržujú v mieste bydliska. 

     O zníženie poplatku treba podať písomnú žiadosť na obecný úrad v termíne do 28-ho februára 2019.

      Skutočnosť rozhodujúcu na zníženie poplatku je potrebné preukázať vierohodným dokladom, napr. potvrdením od zamestnávateľa alebo školy.      


 

     Žiadame vlastníkov psov, u ktorých nastali zmeny v počte psov chovaných v domácnostiach, aby to nahlásili do 31-ho januára 2019 na obecný úrad.


   

      Zmeny ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka 2019 týkajúce sa dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a počet psov Vás žiadame bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.

                       

 

 

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

                                                Oznamujeme Vám, že v termíne

      dňa 30.01.2019 /streda/ od 07:30 hod. do 16:30 hod.

bude v  obci Veľká nad Ipľom, časť Malé Dáľovce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovne :
Číslo odberného miesta 24ZSS5027491000J   Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 2                                                           24ZSS50274930009    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 3                                                         24ZSS502749500AG   Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 4                                                           24ZSS5027496000V    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 4                                                         24ZSS5027499000G    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 6                                                         24ZSS45265510005     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527360000A     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS45273620000     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527363000W    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527364000R    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527365000M    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527366000H     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527367000C     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS45273690002     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS45273700004     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4527372000V     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS4549483000G     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                    24ZSS50275050009     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS50275060004     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 296                                                     24ZSS5027503000J     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 297                                                     24ZSS502750700AG    Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 298                                                     24ZSS5027497000Q     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 301                                                   24ZSS52045280004      Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 301                                                     24ZSS5204525000J      Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 617                                                     24ZSS5305994000A     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 1000                                                   24ZSS5027508000V     Veľká nad Ipľom Malé Dáľovce 1592

          ČOM 5204525 EIC 24ZSS5204525000J (Malé Dáľovce 617, Veľká nad Ipľom)


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu smetí

 na rok 2019

 

   Dátum                    Kuka            Plast           Papier

14.01.2019                   x

28.01.2019                   x                  x

11.02.2019                   x

25.02.2019                  x                   x                   x

11.03.2019                   x

25.03.2019                   x                  x

08.04.2019                   x

22.04.2019                   x                  x                   x

06.05.2019                   x

20.05.2019                   x                  x

03.06.2019                   x

17.06.2019                   x                  x                  x

01.07.2019                   x

15.07.2019                   x

29.07.2019                   x                  x

12.08.2019                   x

26.08.2019                   x                 x                  x

09.09.2019                   x

23.09.2019                   x                 x

07.10.2019                   x

21.10.2019                   x                 x                  x

04.11.2019                   x

18.11.2019                   x                 x

02.12.2019                   x

16.12.2019                   x                 x                   x

30.12.2019                   x

 

 


 
 

Informácie - Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie AMO leták.pdf AMO leták.pdf (566.2 kB)

 
 

Domáce zabíjačkyVytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Dvorak.jpg Dvorak.jpg (74.2 kB)

 
 

Povinnosti vlastníka psaVytlačiť
 

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom


           

      Obec Veľká nad Ipľom v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

                        oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných

                                       na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

    Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

     Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

                                                                                                   Ing. Gabriel Rácz

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Veľká nad Ipľom, dňa 25.09.2018


 
 

Informácie o triedení odpadu pre občanovVytlačiť
 


 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/ Vytlačiť
 

 

                                        Informácia o spracúvaní osobných údajov

                        /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/

 

1. Prevádzkovateľ :

a/  Obec: Veľká nad Ipľom, sídlo: Obecný úrad Veľká nad Ipľom č. 86, PSČ : 985 32, tel : 047/4374 102, webové sídlo obce: www.velkanadiplom.sk , štatutárny orgán :  Ing. Gabriel Rácz, starosta obce.

b/  Obec Veľká nad Ipľom je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce v rozsahu vyplývajúcom zo zamestnávania zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, poslancov a členov komisií, samosprávnej činnosti obce a preneseného výkonu štátnej správy.

 

2. Zodpovedná osoba :

a/ Obec Veľká nad Ipľom podľa § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, určila zodpovednú osobu : Kristína Nagyová, tel :  047/4374 102, emailová adresa: obec.velkanadiplom@azet.sk, ktorá zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä :

- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

- plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb,

- plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, základným a materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

b/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :

Sídlo:  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, telefón: 02/3231 3214,  mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, 02/3231 3235

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov :

         Obec ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, starostu obce, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou, základných škôl a materských škôl bez právnej subjektivity zriadených obcou, obyvateľov obcí a vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na území obce, vykonáva spracovanie získaných osobných údajov výlučne len na základe zmocnenia príslušného zákona upravujúceho oblasť úloh zamestnávateľa, orgánu samosprávy a orgánu vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy.  Jedná sa o nasledovné oblasti :

a/ oblasť zamestnávania zamestnancov obce, odmeňovania zamestnancov, zdaňovanie príjmov zamestnancov, odvody poistného na sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

       Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení,

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,

Zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení,

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci v platnom znení.

b/  oblasť činnosti orgánov obce – poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obce, hlavného kontrolóra, odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, právneho postavenia starostu obce, odmeňovania starostu obce.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

 

c/ samosprávna činnosť obce – obyvatelia obce – trvalý pobyt – evidencia pobytu, evidencia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podnikateľská činnosť, sociálna oblasť – práva a povinnosti, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 293/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v platnom znení,

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,

Zákon č. 563/2008 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ v platnom znení,

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení.

d/ prenesený výkon štátnej správy – voľby – trvalý zoznam voličov, matričná agenda, agenda ochrany životného prostredia, sociálna starostlivosť, stavebný úrad, kamerový systém – priestor prístupný verejnosti, vybavovanie sťažnosti, súdne spory, správa registratúry, nahlasovanie protispoločenskej činnosti, slobodný prístup k informáciám, petičné právo, zmluvné vzťahy obce s fyzickými osobami,  základná a materská škola, školský úrad, evidencia žiakov, školská jedáleň,

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení,

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení,

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v platnom znení,

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení,

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v platnom znení,

Zákon č. 85/1990 Z. o petičnom  práve v platnom znení,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej školskej správe a školskej samospráve v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, /ďalej len „zákon“/,

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov :

     a/ Základné osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – obcou sú : meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré  už od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. t.j. od 25.05.2018 nebude osobitnou kategóriou osobného údaja, ale bežným osobným údajom (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.). Zákon súčasne rozširuje okruh základných osobných údajov o IP adresa alebo súbory cookies.

    b/ Osobitné kategórie osobných údajov (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) : osobitnými  kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Osobitné kategórie osobných údajov je zakázané spracúvať.

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak  (§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.) :

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, 

- spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,

- spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, g)

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania sociálnych služieb obcou, poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

5. Zásady spracúvania osobných údajov :      

            Obec ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb uvedených v bode 3., dodržiava nasledovné zásady :

a/

- osobné údaje spracúva len na základe platných právnych predpisov, zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,

- pri spracúvaní osobných údajov minimalizuje ich rozsah,  musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný zákonným účelom, na ktorý sa spracúvajú,

- spracúvané osobné údaje musia byť správne, podľa potreby aktualizované;  osobné údaje, ktoré sú zmenené alebo nesprávne sa musia vymazať alebo opraviť,

- osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,

- osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,

- prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s uvedenými zákonnými zásadami,

b/

- spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože sa vykonáva na základe platných právnych predpisov prijatých na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, /napr. v zmluve uzavretej s prevádzkovateľom/,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

6. Práva dotknutej osoby :

       Prevádzkovateľ – obec je povinný poskytovať dotknutej osobe informácie a prístup k osobným údajom :

- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby,

- o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

- o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

- účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

- kategórie spracúvaných osobných údajov,

- identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

- o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, vo veci porušenie práv dotknutej osoby  prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Návrh sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov.

- o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

- prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

- práva dotknutej osoby vyplývajú z ustanovení § 59 až § 66 zákona.

7. Porušenie ochrany osobných údajov :

a/ Prevádzkovateľ – obec je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

b/ Oznámenie musí obsahovať najmä opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

c/ kontaktné údaje zodpovednej osoby, c)

d/ opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

d/ opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov,

 e/ Prevádzkovateľ – obec  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

f/ Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia na nápravu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Tiež je dostupná v úradných hodinách obce na obecnom úrade a u zodpovednej osoby : Kristína Nagyová, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 11.06.2018

 

                                                                                     Ing. Gabriel Rácz

                                                                                       starosta obce                                                       

      


 
 

Harmonogram vývozu smetí na rok 2018Vytlačiť
 

                  Harmonogram vývozu smetí na rok 2018

 

   Dátum             Kuka              Plast          Papier

03.01.2018           x

15.01.2018           x

29.01.2018           x                     x

12.02.2018           x

26.02.2018           x                      x                   x

12.03.2018           x

26.03.2018           x                      x

09.04.2018           x

23.04.2018          x                        x                 x

07.05.2018          x

21.05.2018          x                       x

04.06.2018         x

18.06.2018         x                       x                   x

02.07.2018         x

16.07.2018        x

30.07.2018        x                         x

13.08.2018        x 

27.08.2018        x                         x                    x

10.09.2018        x

24.09.2018        x                         x

08.10.2018         x

22.10.2018        x                         x                     x

05.11.2018         x

19.11.2018         x                         x

03.12.2018         x

17.12.2018          x                         x                    x

31.12.2018         x


 
 

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMIVytlačiť
 


 
 

Upozornenie KR PZ Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Zošliapavanie odpaduVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Plagát.rtf Plagát.rtf (5.5 MB)

 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

Správa o medzinárodnom stretnutí obcí v TalianskuVytlačiť
 

Final Report - Forza D'Agrò Municipality - Town Twinning "AN EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND CITIZENSHIP”

To The Attention 

Municipality of Laracha (Spain)

Municipality of Velka (Slovakia)

Municipality of Marktoberdorf (Germany)

Municipality of Ludanyhalaszi (Hungary)


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:

pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem:

nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:

sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:

plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.


 
 

OZNÁMENIEVytlačiť
 

                                                            O Z N Á M E N I E

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

Obyvatelia obce Veľká nad Ipľom môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 7,30 do 15,30 hod. na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

                                                                                            

                                                                                        Ing. Gabriel Rácz,starosta obce

 

 

 

                                                                                                     


 
 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup
ÚvodÚvodná stránka