Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty obce

Obec  Veľká nad Ipľom


          Obec Veľká nad Ipľom v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva

vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

   (1) Tento vnútorný predpis –  upravuje postup pri podávaní, preverovaní, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení doručených zamestnávateľovi – obci, obcou zriadených právnických osôb a obcou zriadených zariadení bez právnej subjektivity.

   (2)  Tento vnútorný predpis  - upravujúci podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, jeho štatutárneho zástupcu – starostu obce /primátora/ a štatutárnych zástupcov právnických osôb zriadených obcou a obcou zriadených zariadení bez právnej subjektivity..

Článok 2
Základné pojmy

    (1) Obec Veľká nad Ipľom , so sídlom Obecný úrad č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom , IČO: 00316539 je orgánom verejnej moci, ktorý je príslušný na prijatie oznámenia.

    (2) Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

    (3) Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

- trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie  podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,

- trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona,

- trestné činy  zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom podľa § 326 až § 327 Trestného zákona,

- trestné činy korupcie podľa  § 328 až § 336b Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),

- trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo

- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur a správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom.

       (4)  Inou protispoločenskou činnosťou je napr. kolízia záujmov, neetické konanie, uprednostňovanie osobného záujmu a pod., a rôzne situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v spoločnosti má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo verejný záujem.

       (5) Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamestnávateľovi.

        (6)  Zodpovednou osobou je Viera Jekkelová, hlavný kontrolór obce.

Článok 3

Podávanie oznámení

(1) Oznámenie možno podať:

a/ písomne,

b/ ústne do zápisnice,

c/ elektronickou poštou – e-mail : obec.velkanadiplom@azet.sk

 (2) Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne orgánu verejnej moci, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

(3) Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice  možno uskutočniť u zodpovednej osoby.

(4) Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: obec.velkanadiplom@azet.sk. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Článok 4

Na preverovanie oznámenia je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa.

Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).

Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie oznámenia je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne písomne informuje podávateľa podania.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.

Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.

V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa oznámenia, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ oznámenia, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní podávateľovi oznámenia vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ oznámenia uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi oznámenia najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa oznámenia.

Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

Pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe.

Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

V takom prípade štatutárny zástupca orgánu verejnej moci určí inú zodpovednú osobu na preverenie daného oznámenia.

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

  Článok 5

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

(1) Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo, ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

(2) Ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovateľa, zodpovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne upovedomí.

Článok 6

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

(1) Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:

- ide o opakované oznámenie – oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti,

- oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v lehote podľa článku 5 ods. 10 tohto predpisu a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,

- oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,

- došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,

- oznamovateľ vezme oznámenie späť a z iných okolností nič nenasvedčuje tomu, že by späť vzaté oznámenie mohlo nasvedčovať protispoločenské konanie.

(2) O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia podľa písm. a), b) a e) ods. 1 tohto článku zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.

(3)  Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia (alebo odloženia).

(4) Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa ods. 3 tohto článku.

(5) Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa ods. 3 tohto článku.

Článok 7

     Evidovanie oznámení

Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

- dátum doručenia oznámenia,

- meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa, v prípade anonymného oznámenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymné oznámenie,

- predmet oznámenia,

- výsledok preverenia oznámenia,

- dátum skončenia preverenia oznámenia.

Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

      (3) Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia oznámenia.

      (4) Zamestnávateľ, ktorý vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov  uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.

Článok 8

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu:

- titul, meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa,

- údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje,

- údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,

- údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali)

Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobnú údaje:

- ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

- ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

- ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Tento vnútorný predpis upravujúci podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom, dňa 26.09.2019, uznesením č. 6-49/2019.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom 26.09.2019.

 

                                                                           Ing. Gabriel Rácz, v. r.

                                                                                   starosta obce


 

Štatút obce Veľká nad Ipľom

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Veľká nad Ipľom

ŠTATÚT OBCE

VEĽKÁ NAD IPĽOM

 

PRVÁ HLAVA

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

(1)     Štatút obce Veľká nad Ipľom upravuje v súlade so všeobecne známymi právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2)     Štatút obce Veľká nad Ipľom je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Čl. 2 - Postavenie obce

(1)     Obec Veľká nad Ipľom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdržujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Veľká nad Ipľom tvorí katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Veľká nad Ipľom možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2)     Obec Veľká nad Ipľom je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)     Obec  Veľká nad Ipľom má právo na svoje obecné symboly.

(4)     Ukladať obci Veľká nad Ipľom povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

Čl. 3 - Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1)     Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecnom záväznom nariadení.

(2)     Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3)     Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)     Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6)     Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

Čl. 4 - Samospráva obce

(1)     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 ods. 1 s použitím § 28 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

(2)     Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)   orgánov obce,

b)   miestnym referendom,

c)   zhromaždením obyvateľov obce.

         Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(3)     Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečenia jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(4)     Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenia"). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom.

(5)     Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

DRUHÁ HLAVA - MAJETOK OBCE

Čl. 5

(1)     Majetok obce Veľká nad Ipľom tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

(2)     Majetok obce sa používa najmä:

-     pre verejné účely,

-     na podnikateľskú činnosť,

-     na výkon samosprávy obce.

         Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

(3)     Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4)     Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou - najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

(5)     Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce - pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(6)     Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Veľká nad Ipľom v súlade s platnou právnou úpravou.

(7)     Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

Čl. 6

(1)     Obec a jej orgány, subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2)     Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovávať.

         Sú povinné najmä:

-     udržiavať a užívať majetok,

-     chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-     používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-     viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3)     Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)     V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

Čl. 7

(1)     Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2)     Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3)     Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

Čl. 8

(1)     Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.                                                                             

Čl. 9

(1)     Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľká nad Ipľom", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom  (§ 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2)     Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-     majetok obce,

-     nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

-     postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-     správu majetku obce,

-     hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-     nakladanie s cennými papiermi,

-     aukčný predaj vecí,

-     kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,

-     odpustenie pohľadávok obce.

TRETIA HLAVA - FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE VEĽKÁ NAD IPĽOM

Čl. 10 - FINANCOVANIE

(1)     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

(2)     Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

(3)     Obci môžu byť poskytnuté dotácie so štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

Čl. 11 - ROZPOČET

(1)     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej nad Ipľom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)     Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce.

(3)     Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

(4)     Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5)     Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(6)     Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na príslušný rok.

(7)     Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné)  na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(8)     Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9)     Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. (§9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

Čl. 12 - ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

(1)     Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2)     Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3)     Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú "Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

ŠTVRTÁ HLAVA - ORGÁNY OBCE

Čl. 13 - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(1)     Orgánmi obce  sú:

a)   obecné zastupiteľstvo,

b)   starosta obce.

(2)     Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

a)   komisie obecného zastupiteľstva,

b)   obecný úrad.

         Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(3)     Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(4)     Obec  zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou - napr. podľa zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

Čl. 14 - OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE

(1)     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľká nad Ipľom zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom má 7 poslancov.

(3)     Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Čl. 15 - ÚLOHY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

(1)     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Veľká nad Ipľom a vykonáva svoju samosprávnu právomoc podľa § 11 ods. 3 SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)    Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)   určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)   schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

c)   schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)   rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm. b/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a ods.1 písm. c/ cit. zák.,

e)   určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)   vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g)   uznášať sa na nariadeniach obce,

h)   určovať rozsah výkonu funkcie starostu obce podľa § 11 ods. 4 písm. i/ a plat hlavného kontrolóra obce,

i)    zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

k)   zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l)    udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m)  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

n)   schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,

o)   schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

p)   schvaľovať aukčný predaj vecí,

r)    stanovovať farby obce, obecnú zástavu a erb obce,

s)   schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,

t)    určovať plat starostu obce v rozsahu a v súlade s osobitnou právnou úpravou.

(3)     Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.

(4)     Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom.

Čl. 16 - STAROSTA OBCE

(1)     Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce môže písomne poveriť zamestnanca obce rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce a v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3)     Starosta najmä:

a)   zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,

b)   vykonáva obecnú správu,

c)   zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d)   rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)   uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f)   vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov obce,

(4)     Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné,

(5)    Starosta je povinný prehlbovať svoje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

(6)    Starosta je povinný písomne oznámiť obci skutočnosti súvisiace :

         - s jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, resp. za trestný čin s uložením právoplatného odsudzujúceho rozsudku na nepodmienečný trest odňatia slobody,  

         - so zmenou trvalého pobytu,          

         - so vznikom nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu.

Čl. 17 - ZÁSTUPCA STAROSTU

(1)     Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie z poslancov obecného zastupiteľstva poverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

(2)     Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu určí starosta v písomnom poverení.

(3)     Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a)   zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b)   vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce,

(4)     Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne.

(5)     Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

(6)     Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok obecného úradu.

Čl. 18 - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

(1)     Hlavný kontrolór je zamestnanec obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2)     Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

(3)     Hlavný kontrolór najmä:

a)   vykonáva kontrolu:

-     nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

-     účtovníctva a iných pokladničných operácií na obecnom úrade,

-     hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-     čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

-     správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b)   preveruje:

-     ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

-     tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-     opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia miestnych daní a poplatkov v obci,

-     možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c)   vypracúva odborné stanoviská:

-     k návrhu rozpočtu obce na príslušný  rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-     k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

(4)     Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5)     Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na zamestnancov obce.

(6)     Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

(7)     Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne raz štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

(8)     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtových a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.

(9)     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(10)   Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

Čl. 19 - KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

(1)     Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.

(2)     Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

(3)     Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

         Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a:

-     riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,

-     zostavuje plán činnosti,

-     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

(3)     Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a)   vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,

b)   vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)   kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(4)     Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v možnosti prijatia  samostatného Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5)     Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Čl.  20 - OBECNÝ ÚRAD

(1)     Obecný úrad je  zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2)     Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)   zabezpečuje písomnú agendu  orgánov samosprávy obce,

b)   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c)   pripravuje rozhodnutia obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d)   vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

e)   koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

f)   organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3)     Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce.

PIATA HLAVA – MIESTNE REFERENDUM

Čl.  21

(1)     Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2)     Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh (§ 11 a ods. 1 zák SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov):

a)      na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu (§13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení),       

c)   petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície, (§ 11a ods. 1 písm. c zákona o obecnom zriadení),

(3)     Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4)    Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda s obsahom podľa § 11 a ods. 7 zákona o obecnom  zriadení.

(5      Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(6)     Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

ŠIESTA HLAVA -  ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

Čl. 22

(1)     Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať  zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

(2)     Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho častí vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

- ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)     Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(4)     Podmienky organizovania a uskutočňovania  zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5)     Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli  obce, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6)     Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 - 5 tohto ustanovenia.

SIEDMA HLAVA - POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 23 - ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1)     Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

Čl. 24 - VZNIK A ZÁNIK POSLANECKÉHO MANDÁTU

(1)     Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2)     Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3)     Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa počas jedného roka nezúčastní ani raz zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(4)    K zániku mandátu poslanca dochádza tiež :

         - odmietnutím sľubu  alebo zložením sľubu s výhradou,

         - vzdaním sa mandátu,

         - právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody  nebol podmienečne odložený,

         - pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

         - zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

         - vznik funkcie, ktorá je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení),

         - zrušením obce,

         - smrťou.        

Čl. 25 - PRÁVA A POVINNOSTI POSLANCOV

(1)     Poslanec je oprávnený najmä:

a)   predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)   interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

c)   požadovať do vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)   požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)   zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)   požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

g)   poskytnutie odmeny podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)     Poslanec je povinný najmä:

a)   zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)   zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)   dodržiavať Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy obce,

d)   dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a dodržiavanie,

e)   obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

(3)     Poslanec je povinný bezodkladne písomne oznámiť obci skutočnosti súvisiace :

               - s jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, resp. za trestný čin s uložením  

                 právoplatného odsudzujúceho rozsudku na nepodmienečný trest odňatia slobody, 

               - so zmenou trvalého pobytu,          

               - so vznikom nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca (§ 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení),

 (4)    Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného    

           zastupiteľstva.

Čl. 26 - NÁHRADY POSLANCOV

(1)     Funkcia poslancov sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2)     Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

(3)     Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy  patrí poslancom odmena podľa zásad odmeňovania poslancov, resp. plat starostovi obce.

ÔSMA HLAVA - VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

Čl. 27

(1)     Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou s okolitými mestami a obcami.

(2)     Obec môže v záujme svojich práv a povinností vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

Čl. 28

(1)     Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.)

(2)     Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ - SYMBOLY OBCE

Čl.  29

(1)     Obecnými symbolmi sú ERB OBCE a VLAJKA OBCE.

Čl. 30 - ERB OBCE

(1)     Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(2)     Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.

(3)     Erb obce sa používa:

a)   na pečatidle obce,

b)   na insígniách starostu,

c)   na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznania obce,

d)   na budovách, kde má sídlo obecný úrad,

e)   na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

f)   v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

         g)   na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce.

(4)     Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(5)     Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce  ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené a nesprávne používanie erbu.

DRUHÁ ČASŤ - ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

Čl.  31 - ÚVODNÉ USTANOVENIE

(1)     Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)      Čestné občianstvo obce Veľká nad Ipľom,

b)      Cena obce Veľká nad Ipľom,

c)      Cena starostu obce Veľká nad Ipľom,

d)      Odmeny.

Čl.  32 - ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE

(1)     Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Veľká nad Ipľom.

(2)     O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu  nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

(3)     O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

Čl. 33 - CENA OBCE

(1)     Cena obce Veľká nad Ipľom sa udeľuje za:

-     vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-     činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-     činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2)     Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3)     Cenu obce Veľká nad Ipľom tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena 100,00 €. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4)     Cena obce Veľká nad Ipľom sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(5)     Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Čl. 34 - CENA STAROSTU OBCE

(1)     Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2)     Cenu starostu obce  tvorí vecný dar v hodnote 100,00 €, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

(3)     Evidencia sa vedie v Kronike obce Veľká nad Ipľom, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Čl.  35 - ODMENY

(1)     Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ - KRONIKA OBCE

Čl.  36

(1)     Kronika obce Veľká nad Ipľom sa vedie v úradnom jazyku.

(2)     Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3)     Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4)     Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

JEDENÁSTA HLAVA - POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

Čl.  37 - POMOC OBYVATEĽOM PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

(1)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2)     Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3)     Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4)     Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

Čl. 38 - POMOC OBCE PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

(1)     Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)     Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo a náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

DVANÁSTA HLAVA

Čl.  39

(1)     Štatút obce Veľká nad Ipľom je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2)     Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)     Štatút obce Veľká nad Ipľom bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej nad Ipľom dňa 17.01.2011 pod č. 12-03/2011.

(4)     Štatút obce Veľká nad Ipľom nadobúda účinnosť dňom 17.01.2014.

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 02.01.2011

                                                                                               Ing. Gabriel Rácz, v.r.

                                                                                                     starosta obce

 

Návrh Štatútu obce  bol vyložený na pripomienkovanie obyvateľom obce  dňa : 02.01.2011

Pripomienky boli vyhodnotené dňa : neboli pripomienky

Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 18.01.2011

Zložené dňa : 03.02.2011


 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom v súlade s § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

ROKOVACÍ PORIADOK

Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom (ďalej len OZ)

§1

Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok upravuje pravidlá a podmienky rokovania OZ, spôsob prípravy a priebehu rokovania OZ, frekvenciu konania jednotlivých rokovaní OZ, uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ostatných rozhodnutí, spôsob kreovania orgánov a spôsob kontroly samosprávnych činností v Obci Veľká nad Ipľom.
OZ je zastupiteľský zbor obce založený zo 7 poslancov zvolených  v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ v súlade so zákonom.
O otázkach neupravených týmto rokovacím poriadkom rozhoduje OZ v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

§ 2

Základné úlohy a kompetencie obecného zastupiteľstva

Do pôsobnosti OZ patria vyhradené kompetencie v zmysle § 11, 11a, 11b zákona a Štatútu obce.
OZ si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.

§ 3

Rokovanie obecného zastupiteľstva

OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace a zvoláva ho starosta. Ak rokovanie OZ nezvolá starosta, zvolá ho zástupca starostu, alebo iný poslanec poverený OZ. Ak starosta nie je prítomný, alebo odmietne viesť takto zvolané OZ, vedie ho ten, kto zvolal OZ.
Ak požiada o zvolanie rokovania OZ aspoň 1/3 poslancov, starosta zvolá rokovanie OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá rokovanie OZ v tejto lehote, rokovanie OZ sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný na rokovaní OZ, alebo odmietne viesť takto zvolané rokovanie OZ, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný ani zástupca starostu, alebo ak aj zástupca starostu odmietne viesť rokovanie OZ, vedie ho iný poslanec, poverený OZ.
Ustanovujúce rokovanie OZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb a to až do zloženia sľubu nového starostu. Ak starosta  nezvolá rokovanie v tejto lehote, rokovanie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný na rokovaní, alebo odmietne viesť takto zvolané OZ, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný, alebo odmietne aj on viesť rokovanie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ. Poslanci a starosta zložia do rúk predsedajúceho ustanovujúceho rokovania OZ.
Rokovanie OZ sa uskutočňuje ako riadne a mimoriadne. Riadne rokovanie OZ sa zvoláva v súlade s Plánom práce OZ. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané mimo Plánu práce OZ v týchto prípadoch:

na prerokovanie závažných otázok života obce, ktoré neznesú odklad,
ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov,
ak o to požiada formou petície aspoň 20% oprávnených voličov obce,
pri slávnostných príležitostiach,

Rokovania OZ sú zásadne verejné. OZ vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie, alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí ak je predmetom rokovania OZ:

použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné záležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť obce,
nakladanie s majetkom obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce, alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

OZ zasadá na území obce Veľká nad Ipľom, spravidla v priestoroch obecného úradu – rokovacej miestnosti.

§ 4

Program rokovania obecného zastupiteľstva

Návrh programu  rokovania OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli a na web stránke aspoň 3 dni pred rokovaním OZ.
Návrh programu a jeho prípadnú zmenu schvaľuje OZ na začiatku rokovania. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu alebo o jeho zmene, stráca právo viesť rokovanie OZ a rokovanie ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo ak odmietne viesť rokovanie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.
Návrh programu jednotlivých rokovaní predkladá starosta podľa obsahového zamerania rokovania OZ, vlastného uváženia, doporučení komisií a návrhov poslancov. Návrhy na zaradenie do programu rokovania OZ je potrebné doručiť starostovi najmenej 10 dní pred plánovaným rokovaním OZ. O zaradení do programu rokovania OZ  neskoršie doručených návrhov prípadne zaradenie do programu priamo na začiatku rokovania OZ rozhoduje OZ hlasovaním pred schválením programu rokovania.
Medzi obligatórne body rokovania OZ patria:

schválenie programu rokovania,
určenie potrebných orgánov rokovania – zapisovateľky, overovateľov zápisnice,
kontrola plnenia uznesení
interpelácie poslancov
schválenie uznesení z rokovania OZ

§ 5

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

Príprava rokovania OZ zabezpečuje starosta so zamestnancami obce podľa plánu najmenej do 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:

miesto, čas a program rokovania,
spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej správy od príslušného orgánu, alebo organizácie.

Materiály určené na rokovanie OZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia OZ resp. nariadenie obce. Obsahujú najmä:

názov materiálu,
kto materiál predkladá a kto ho spracoval
návrh na uznesenie

Ak je na programe rokovania  prerokovanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah,  vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými OZ.
Materiály na OZ sa doručujú poslancom elektronickou poštou najmenej 3 dni pred rokovaním OZ, v prípade mimoriadneho rokovania OZ, minimálne 24 hodín.
Materiály, ktoré v zmysle zákona pred prerokovaním a schválením podliehajú zverejneniu musia mať vyznačené splnenie tejto podmienky.

§ 6

Priebeh rokovania a rozhodovania obecného zastupiteľstva

Starosta (zástupca starostu, poslanec ) otvorí rokovanie OZ v určenú hodinu, najneskôr v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Prípadná neúčasť  na rokovaní OZ poslanec spolu so zdôvodnením oznámi pred rokovaním starostovi.
OZ rokuje a rozhoduje vždy v zbore. OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Primerane sa postupuje, ak počet poslancov počas rokovania klesne pod stanovenú hranicu v bode 2.
Na úvod rokovania OZ schvaľuje program rokovania.
Rokovania OZ sa môžu zúčastňovať okrem poslancov, starostu, hlavného kontrolóra aj poslanci VÚC a NR SR, poslanci EP, prizvaní zamestnanci obce, zástupcovia pozvaných štátnych orgánov a inštitúcií, zástupcovia pozvaných právnických osôb, iní pozvaní a verejnosť vždy ak OZ nevyhlási rokovanie OZ  za neverejné.
Ak na rokovaní OZ požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo mu predsedajúci – starosta udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi stráca právo viesť rokovanie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne viesť rokovanie OZ, vedie ho iný poslanec, poverený OZ.
Ak na rokovaní OZ požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, poslanec VÚC, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo udelí.
Pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu predsedajúci môže udeliť slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, pričom ho upozorní, aby jeho vystúpenie obsahovo súviselo s prejednávaným bodom programu. Vystúpenie obyvateľa obce k prejednávanému bodu programu má byť len v počte 1x a časove ohraničené do 1 minúty. OZ môže hlasovaním bez diskusie a mimo poradia rozhodnúť o vystúpení obyvateľa obce aj mimo uvedené obmedzenia. Ostatné pripomienky, námety môžu obyvatelia obce predložiť  v rámci bodu programu – diskusia, pričom ich vystúpenie nemá trvať viac ako 1 minútu. Každý poslanec má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou, ktorá musí korešpondovať s témou diskusného príspevku a nemá trvať viac ako 30 sekúnd.
Po prerokovaní každého bodu programu sa k danému bodu priebežne prijímajú uznesenia, ktoré  zapisovateľka zaznamená aj s konkrétnym hlasovaním poslancov a s vyznačením času ich prijatia.
Poslanci hlasujú o prijatí uznesenia spravidla verejným hlasovaním- zdvihnutím ruky. OZ môže rozhodnúť, že o určite veci sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.
Zápisnicu podpisuje zapisovateľka, starosta a overovatelia zápisnice.
Prijaté uznesenia a schválené nariadenia a schválené vnútorné predpisy obce podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne  nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote uvedenej v bode 12 tohto  ustanovenia.
Starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia o voľbách a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
Ak bol výkon uznesenia OZ pozastavený, môže OZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak OZ uznesenie takto nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Na slávnostnom rokovaní OZ môže starosta alebo OZ poverený poslanec používať insígnie.

§ 7

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Kontrolu plnenia uznesení OZ  vykonávajú poslanci na úvod rokovania OZ a hlavný kontrolór obce v rámci plánu kontrolnej činnosti.
Podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení OZ a výkon nariadení obce zabezpečujú zamestnanci obce, pričom ich prácu organizuje starosta.
Uznesenia OZ sa zverejňujú na úradnej tabuli a web stránke obce do 10 pracovných dní po skončení rokovania OZ po dobu 10 dní.

                                                                      § 8

Interpelácie poslancov

Poslanci majú právo na rokovaní OZ dávať otázky starostovi a hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce
V prípade, že starosta, alebo hlavný kontrolór nezodpovedajú na vznesené otázky, pretože obsah interpelácie si vyžaduje prešetrenie, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť najneskôr do 30 dní po rokovaní OZ.

§ 9

Organizačno – technické zabezpečenie rokovania

Podmienky pre dôstojný priebeh rokovania OZ zabezpečuje starosta so zamestnancami obce.
O rokovaní OZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam a tom, kto rokovanie viedol, počet prítomných poslancov (pri každom uznesení), schválený program rokovania, vecnú stránku jednotlivých bodov rokovania a prijaté uznesenia z rokovania.
Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od rokovania OZ a podpisuje ju zapisovateľka, starosta a správny obsah zápisnice overujú svojim podpisom overovatelia.
Všetky materiály, ktoré sú predmetom rokovania OZ sa musia archivovať spolu so zápisnicou a uzneseniami.
Materiály a dokumenty schválené OZ, ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia po schválení v OZ sa zverejnia na úradnej tabuli obce a web stránke obce po dobu stanovenú zákonom.

§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

Rokovací poriadok OZ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Po schválení rokovacieho poriadku sú poslanci povinní riadiť sa ním a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenie.
Ďalší účastníci rokovania OZ musia dodržiavať ustanovenia rokovacieho poriadku bez diskusie a námietok a taktiež sú povinní rešpektovať usmernenia starostu, ktorý vedie rokovanie OZ a ktoré sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku OZ vo Veľkej nad Ipľom sa ruší Rokovací poriadok OZ vo Veľkej nad Ipľom schválený uznesením č. 57-11/2011 zo dňa 14.10.2010.
Tento rokovací poriadok OZ vo Veľkej nad Ipľom bol schválený OZ uznesením č. 20-04/2011 dňa 03.03.2011 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 03.03.2011

                                                                                            Ing.Gabriel Rácz

                                                                                              starosta obce

                                                                                                                                                                                                                                          


 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  vydáva tieto

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

Článok 1.
Úvodné ustanovenia


(1)     Obec Veľká nad Ipľom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi (§ 1 ods. 1 s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

(2)    Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce Veľká nad Ipľom, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu.

Zásady hospodárenia s majetkom obce (§ 9 z. č. 138/1991 Zb.), ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv (napríklad § 66a Obch. zák., § 8 ods.1 písm. b) z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov)
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu  1700,- €,
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,
f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu - z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "koncesná zmluva"), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

(3) Zásady sa nevzťahujú na obvyklé nakladanie vyplývajúce z vymedzeného predmetu činnosti subjektov, ktoré obec Veľká nad Ipľom založila alebo zriadila.

 
Prvá hlava
Majetok obce
 
Článok  2.
Úvodné ustanovenia

(1) Majetkom obce Veľká nad Ipľom sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, majetkové práva a záväzky obce a majetkové práva právnických osôb založených obcou (§ 8 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(2) Majetkom obce Veľká nad Ipľom sú aj finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listy, príp. obligácie.

(3) Obci Veľká nad Ipľom môže byť zverený majetok do dočasného užívania, resp. do správy  štátom, príp. inými fyzickými alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.

(4) S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:

- obecné zastupiteľstvo

- starosta obce

- zamestnanci obce

- podnikateľské subjekty a ďalšie subjekty s majetkovou účasťou obce

Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom obce len potiaľ, pokiaľ to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov obce.

Článok 3.
Majetok obce

(1) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. 

Majetok obce možno najmä:

a) využívať v rámci plnenia úloh vyplývajúcich pre obec z toho ktorého zákona samostatne,

b) dať do správy iným subjektom (rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, podnikateľským subjektom obce a pod.)

c) dať do užívania – ak ide o neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok,

d) dať do prenájmu – a to jednotlivo alebo aj celý súbor vecí,

e) bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh – nesmie to však odporovať cieľom a záujmom obce,

f) vložiť ako majetkový základ do podnikania

(2) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ právna úprava neustanoví inak.

(3) Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje VZN č. 1/2010, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Poskytovanie návratných a nenávratných finančných pôžičiek obyvateľom obce je neprístupné.

(4) Majetok obce možno použiť na účely uvedené v § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – t. j. na podnikateľskú činnosť, na výkon samosprávy obce a pre verejné účely.

(5) Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce. Na údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie obecného majetku slúžiaceho verejným účelom možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu, alebo inú podobnú hru.    

Druhá hlava
Nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 
Článok 4.
Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

(1) Obec Veľká nad Ipľom môže nadobúdať majetok – hnuteľný aj nehnuteľný

– od právnických aj fyzických osôb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne.

Obec môže nadobúdať majetok dedením.

Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou, príp. aj inými aktivitami pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom.

(2) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 5 000,- €. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.

(3) Obec môže nadobúdať veci bezodplatne – darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch sa postupuje  podľa ust. čl. 4 ods. 2 týchto zásad.

(4) Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou najmä v nasledovných prípadoch:

– majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb,

– vkladmi – peňažnými aj nepeňažnými – do obchodných spoločností v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

(5) Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou, najmä v nasledovných prípadoch:

- stavbou objektov a budov,

- v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

Článok 5.
Prevody vlastníctva majetku obce

(1) Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňuje zmluvne a spravidla za odplatu. Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu obecným  zastupiteľstvom. 

Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom. Obec má právo voľby spoluvlastníka, ktorému odpredá svoj podiel.

Zmluvné prevody na iné právnické alebo fyzické osoby sa realizujú zásadne za cenu obvyklú v obci, pokiaľ nie sú dané  dôvody hodné osobitného zreteľa. Takéto dôvody musia byť  vždy špecifikované v uznesení obecného zastupiteľstva o schválení zmluvného prevodu.
Podmienky zmluvných prevodov vlastníctva majetku a zmlúv o nájme majetku vo vlastníctve obce sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku a nájme majetku vo vlastníctve obce so stanovením podmienok zverejňovania.

Tretia hlava
Prenechávanie majetku obce do užívania
 
Článok 6.

Obec môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne. Zmluva musí mať písomnú formu a musí     obsahovať najmä:

- presnú špecifikáciu majetku obce

- spôsob užívania

- čas užívania

- výšku odplaty za užívanie

- podmienky užívania

(2) Prenechávať majetok obce na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné.

(3) Uzatváranie týchto zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci obecného zastupiteľstva pri nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach, ktorých hodnota presahuje 3500 eur. Uzatváranie ostatných zmlúv patrí do právomoci starostu obce.

Článok 7.

(1) Podnikateľské subjekty a iné subjekty s majetkovou účasťou obce  môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce s predchádzajúcim súhlasom obce,  prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu najviac na dobu 5 rokov – pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, prípadne pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú – musí byť dodržaná zákonom stanovená výpovedná lehota.

(2) Zmluvy uvedené v bode (1) podliehajú písomnému súhlasu orgánu obce, povereného rozhodovacou právomocou podľa čl. 6 bod (3).

(3) Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia sú povinné jeden exemplár nájomnej      zmluvy týkajúcej sa majetku obce predložiť obecnému úradu k evidencii.

Štvrtá hlava
Správa majetku obce
 
Článok 8.

(1) Obec môže zveriť svoj majetok do správy podnikateľským subjektom a iným subjektom s majetkovou účasťou obce, a to zmluvne. 

Do správy sa dáva týmto subjektom tá časť majetku obce, ktorá slúži na plnenie ich úloh. Súčasne prechádzajú na tieto subjekty i majetkové práva a súvisiace záväzky.

(2) Odovzdanie nehnuteľného majetku obce do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a tiež zápisu do katastra nehnuteľností.

(3) Subjekty, ktoré spravujú majetok obce sú oprávnené držať ho, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi a nesmú ho scudzovať.

(4) Subjekty, ktorým bol zverený majetok obce, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(5)Obec môže subjektom, ktoré spravujú majetok obce, tento odňať:

- ak neplnia povinnosti uvedené v týchto zásadách,

- ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný,

- ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.

(6)    Majetok obce sa odovzdáva do správy jednotlivým subjektom formou písomnej zmluvy,   ktorá obsahuje aj presnú špecifikáciu odovzdávaného majetku, majetkových práv, záväzkov a pohľadávok.

Piata hlava
Pohľadávky a iné majetkové práva obce
 
Článok 9.

(1) Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

(2) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.

(3) Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.

(4)Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

(5) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

(6) Starosta obce môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 100,- €, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne. V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(7)Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu  upustiť iba raz v kalendárnom roku.

(8)Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

(9) Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z.) sa riadi dôsledne osobitnou právnou úpravou - zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Pri výkone daňovej exekúcie ustanovenia o odpustení pohľadávky  vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku nemožno použiť.

Šiesta hlava
Nakladanie s cennými PAPIERMI  a aukcie
 
Článok 10.

(1) Cenné papiere, kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva, za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov. Zároveň sa podporne použijú príslušné ustanovenia týchto zásad.

(2) Predaj hnuteľných vecí formou aukcie upravujú osobitné právne predpisy.

Siedma hlava
Schvaľovanie orgánmi obce
 
Článok 11.

 

(1) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, okrem už vyššie uvedených úkonov, vždy:

a) všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku,

b) zmluvné prevody hnuteľného majetku nad nadobúdaciu hodnotu 1 700,- €, vrátane prevodov majetku v takejto hodnote medzi subjektami obce,

c) zničenie neupotrebiteľného majetku obce, ktorého nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 1 000,- €.

V takomto prípade má subjekt nárok na náhradu nákladov vynaložených na zhodnotenie odobratého majetku.

e) prenechanie majetku obce a majetku štátu zvereného obci do užívania subjektu – fyzickým a právnickým osobám,

f)  aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

g) združovanie finančných prostriedkov,

h) odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce,

i) majetkové vklady do obchodných spoločností.

(2) Starosta obce, okrem už vyššie uvedených úkonov, schvaľuje:

a) zmluvné prevody hnuteľného majetku v hodnote do 1 700,- €, vrátane prevodov majetku v takej hodnote medzi subjektami obce,

b) zničenie neupotrebiteľného majetku obce, ktorého nadobúdacia cena bola v rozpätí od 0,-  € do 1 000,- €,

c) odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce voči jednému obyvateľovi obce, ak je vymáhanie neefektívne alebo finančne náročné do hodnoty 100,- €, povolenie splátok, ako aj odklad platenia do 100,- €. 

ôsma hlava
Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančná hotovosť

Článok 12.
 

(1) Obec a subjekty s majetkovou účasťou obce, rozpočtové a príspevkové organizácie obce si zriaďujú účty u peňažných ústavov v súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc, pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom – najmä zák. SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Pokladničná hotovosť v jednej pokladne nesmie zásadne presiahnuť sumu 5 000,- €. O výnimkách rozhoduje starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec obce.

Deviata hlava
Spoločné ustanovenia

Článok 13.
 

(1) Majetok je obec povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné najmä:

- zisťovať a zaevidovať majetok obce,

- oceniť majetok obce,

- udržiavať a užívať majetok obce,

- chrániť majetok pred poškodením, a zničením, stratou alebo zneužitím,

- viesť majetok v predpísanej evidencii,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce.

(2) Všetky úkony orgánov samosprávy obce ako aj organizácií pri nakladaní a správe majetku obce musia byť písomné, inak sú neplatné.

(3) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy obce ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.

(4) Obec môže, ak je to výhodné, majetok obce prenajímať. V týchto prípadoch je však potrebné osobitne dojednať možnosť odpisovania majetku obce v súlade s platnou právnou úpravou na úseku dane z príjmov.

(5) Starosta obce môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto zásad vo svojich príkazoch, príp. pokynoch.

Záverečné ustanovenia
Článok 14.


(1) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(2) Na týchto „Zásadách hospodárenia s majetkom obce Veľká nad Ipľom“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom dňa 25.04.2012.

(3)Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2012 .

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 25.04.2012                                          

                                                                                       Ing. Gabriel Rácz      

                                                                                          starosta  obce

 

 


 

Smernica Obce Veľká nad Ipľom č. 1/2015
o poplatkoch za odber vody za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.02.2015, uznesením č. 27-01/2015 schválilo smernicu o vyberaní poplatkov za vodu, ktorú užívajú občania z verejného vodovodu.

 

A/. Občania napojení na verejný vodovod do 01.01.2013 budú platiť nasledovne:

domácnosť/mesiac – 5,00 € (štvrťročne - spolu 15,00 €)
majitelia bazénov – 50,00 €/rok

za bazén sa považuje bazén s objemom viac ako 5 m3

 

B/. Fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a školstvo budú platiť nasledovne:

FO – podnikatelia, právnické osoby - 6,00 €/zamestnanec/mesiac

Stav zamestnancov k 01.01.2015.

Školstvo – 3,00/dieťa, žiak, zamestnanec/mesiac

Stav detí, žiakov a zamestnancov k 01.01.2015.

 

Poplatky za vodu platí:

každá domácnosť - za domácnosť sa považujú rodičia s maloletými deťmi, prípadne dve neúplné generácie žijúce v spoločnej domácnosti, ktorých členovia majú v obci trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt, alebo sa v obci dlhodobo zdržujú,
osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, stavebný pozemok, záhradu alebo pozemok označený ako ostatná plocha,
zamestnanec, ktorý je zamestnaný u podnikateľa, právnickej osoby. Za zamestnanca sa považuje aj zamestnanec zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti.
dieťa a zamestnanec materskej školy,
žiak a zamestnanec základnej školy.

 

Za mesiac podliehajúci poplatkovej povinnosti sa počíta každý začatý mesiac.

 

Poplatok za vodu pre domácnosti a pre podnikateľov sú splatné podľa splátkového kalendára nasledovne:

1. splátka – do 15 dní od doručenia faktúry
2. splátka – do 30.06.2015
3. splátka – do 30.09.2015
4. splátka – do 31.12.2015

Prípadné preplatky alebo nedoplatky za odber vody budú medzi odberateľmi a dodávateľom vzájomne vysporiadané do 30 dní po skončení kalendárneho roka.

 

Táto smernica obce Veľká nad Ipľom nadobúda účinnosť dňa 01.03.2015 a trvá do 31.12.2015.

Táto smernica bude uložená po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade vo Veľkej nad Ipľom je prístupná každému, kto prejaví právny záujem nahliadnuť do nej.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 26.02.2015                

 

 

Ing. Gabriel Rácz   

starosta obce

 


 

Program rozvoja obce

PHRSR_2020_Velka_n_Iplom.pdf(2.6 MB)PHRSR_2020_Velka_n_Iplom.pdf

Program rozvoja bývania

PRB_2020_Velka_n_Iplom.pdf(1.3 MB)PRB_2020_Velka_n_Iplom.pdf

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017.pdf(3.1 MB)Rozpočet obce na rok 2017

Záverečný účet obce Veľká nad Ipľom za rok 2016

Rozpočet Obce Veľká nad Ipľom na rok 2016

Rozpočet na rok 2016.pdf(3.2 MB)Rozpočet na rok 2016.pdf

Rozpočet Obce Veľká nad Ipľom na rok 2015

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka