Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

MATRIČNÝ ÚRAD VEĽKÁ NAD IPĽOM


KONTAKT


Obec Veľká nad Ipľom, Obecný úrad, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86
Ing. Erika Póczošová , č.tel.: 047/4374102

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU


Obec Veľká nad Ipľom – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem obce Veľká nad Ipľom patria obce Trenč, Jelšovec a Panické Dravce. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade vo Veľkej nad Ipľom. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.


HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI


1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky


ZÁPIS NOVORODENCA – VYDANIE RODNÉHO LISTU


1. Ak sú rodičia zosobášení na matričný úrad sa dostaví otec dieťaťa a predloží:
- sobášny list,
- občianske preukazy obidvoch rodičov,
- zaplatí správny poplatok za vydanie 2 druhopisov rodných listov – spolu poplatok 3 €

2. Ak rodičia nie sú zosobášení :
- na matričný úrad prídu obidvaja rodičia,
- predložia občianske preukazy,
- rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
- vdova predloží úmrtný list manžela,
- zaplatia správny poplatok za vydanie 2 druhopisov rodných listov – spolu poplatok 3 €


VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA


1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu
- vyplnia tlačivo žiadosti, ktoré je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
- vyplnené tlačivo žiadosti sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matričného úradu,
- predložia: občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo,
Za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.

2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

3. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu
- predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša.
Delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške 16,50 € a matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie poplatok vo výške 16,50 €.

4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu):
- rodný list,
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave,
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené.
Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/,
Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1.

Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 66 €.

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

5. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 199 €.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

6. A/určené
- sobášne dni: štvrtok a sobota

- sobášna miestnosť: sobášnou miestnosťou je Obradná miestnosť v budove Obecného úradu
vo Veľkej nad Ipľom č. 86
B/schválené
paušálne poplatky za zvýšené náklady spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva:
- mimo určených sobášnych dní 16,50 €
- mimo určených sobášnych hodín 16,50 €
- mimo určenej sobášnej miestnosti 165,50 €
- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mesta 66 €


VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU


Predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
- úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na

základe splnomocnenia pozostalých,
- úkon nie je spoplatnený.


VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY


Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu,
- písomne,
- správny poplatok 1,50 € za každý exemplár.

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !


CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ ? – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE


Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .
Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.


UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?


Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/,

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.
Odporúčanie:
Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.


ĎALŠIE ČINNOSTI


PREBERANIE ŽIADOSTÍ O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR V BRATISLAVE


Potrebné doklady:
- občiansky preukaz,
- vyplnené tlačivo žiadosti,
- kolková známka v hodnote 3 € /pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave/,
- správny poplatok 1,50 €.

 

UPOZORNENIE :


Tlačivá žiadostí na výpis alebo odpis z RT sú k dispozícii len v kancelárii matričného úradu. Nie sú zhodné s tlačivami okresnej prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách .


OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN


Obecný úrad vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

- osvedčenie podpisu - správny poplatok 1,50 €

- osvedčenie fotokópie listiny – jedna strana - správny poplatok 1,50 €

V kancelárii sa osvedčovanie podpisov a fotokópií listín vykonáva v pracovných dňoch.


 

Matrika - Správne poplatky od 01.10.2012

                                                     časť I. Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....  1,50 €
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným  úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ..... 5,- €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku .... 1,50 €
v cudzom jazyku .... 3,- €

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .... 9,50 €
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné  účely ako  na účel výkonu  regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej   republike .... 6,50 €
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej  republike .... 99,50 €
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní .... 3,- €
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena k) .... 6,50 €
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania .... 33,- €
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii .... 250,- €
k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii  .... 250,- €
l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku .... 5,- €
v cudzom jazyku .... 8,- €


                                                       Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa  písmena  e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

                                                        Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej   alebo písomnej výzvy. 
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
 

 

Položka 19

 

Zmena  

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska .... 3,- €
b) priezviska maloletých detí ................................................... 33,- €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ........................ 100,- €

                                                         

                                                       Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.  
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike. 
Poznámky 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.  
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.  
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.  
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu. 


Položka 20  
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov .... 700,- €
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu    
1. do 15 rokov 99, 50 eura .... 100,- €
2. od 15 rokov do 18 rokov .... 150,- € 
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva .... 20,- €
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 .... 20,- €
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom .... 20,- €


                                                            Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.    
                                                             Poznámka 

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.   


Položka 21  
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov .... 700,- €
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa    
1. do 15 rokov .... 200,- €
2. od 15 rokov do 18 rokov .... 350,- €
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ....  20,- €


                                                             Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.      
                                                              Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.   


Položka 22  
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky .... 10,- €
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti ..... 10,- €
                                    

                                                             Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.   


 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka