Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Ambulancia všeobecného lekára vo Veľkej nad Ipľom

Ambulancia všeobecného lekára

vo Veľkej nad Ipľom č. 216

                                

Ordinačné hodiny lekára :

Pondelok a streda : 13.00 -15.00 hod.

 

  Sestrička :

 Pondelok, utorok a streda

   7.30 – 15.00 hod.

 

 

V prípade neprítomnosti : LC- Rúbanisko II.  Poliklinika 2. posch. JUKOMED s.r.o.

Telefón: 047/43 32 171, 0905/622 857

                                                     Ordinačné hodiny

      Pondelok:  7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,30-15,00 administratíva

      Utorok:       7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

       Streda:      7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

       Štvrtok:      7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                         12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva

        Piatok:      7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                         12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva


 

Prejdite na e-kasu teraz!

Informácia--ekasa.docx(14.7 kB)Informácia e-kasa

Oznamy

Ambulancia všeobecného lekára vo Veľkej nad Ipľom č. 216 Vytlačiť
 

Ambulancia všeobecného lekára

vo Veľkej nad Ipľom č. 216

                                

Ordinačné hodiny lekára :

Pondelok a streda : 13.00 -15.00 hod.

 

Sestrička :

Pondelok, utorok a streda

    7.30 – 15.00 hod.

 

 

V prípade neprítomnosti : LC- Rúbanisko II.  Poliklinika 2. posch. JUKOMED s.r.o.

 

Telefón: 047/43 32 171, 0905/622 857

                                                            Ordinačné hodiny

      Pondelok:  7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,30-15,00 administratíva

       Utorok:      7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

        Streda:     7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

        Štvrtok:    7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva

        Piatok:      7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva


 
 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 


 
 

Informácie k miestnym daniam a poplatkom v obci Veľká nad Ipľom na rok 2019Vytlačiť
 

            V zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VEĽKÁ NAD IPĽOM č. 06/2017 o miestnych daniach žiadame, aby ste

do 31-ho januára 2019

NAHLÁSILI

na obecný úrad všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktoré nastali k 1. januáru 2019, ako predaj, kúpu, nájom alebo darovanie pozemku, pôdy alebo nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľká nad Ipľom. 


 

    Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a bytov na základe písomnej žiadosti podanej  do 28-ho februára 2019 o 50 % na: rodinné domy, byty a garáže vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP .

      Podmienkou na zníženie dane je, že držiteľ preukazu ZŤP je vlastníkom nehnuteľnosti a v spoločnej domácnosti  nie je žiadny iný príjem, okrem dôchodku, a v nehnuteľnosti býva len daňovník s priamymi rodinnými príslušníkmi.


 

     Správca dane poskytne zníženie poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady vo výške 50 % na osobu . Možnosť zníženia poplatku môžu mať občania, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí a študenti, ktorí sa nezdržujú v mieste bydliska. 

     O zníženie poplatku treba podať písomnú žiadosť na obecný úrad v termíne do 28-ho februára 2019.

      Skutočnosť rozhodujúcu na zníženie poplatku je potrebné preukázať vierohodným dokladom, napr. potvrdením od zamestnávateľa alebo školy.      


 

     Žiadame vlastníkov psov, u ktorých nastali zmeny v počte psov chovaných v domácnostiach, aby to nahlásili do 31-ho januára 2019 na obecný úrad.


   

      Zmeny ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka 2019 týkajúce sa dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a počet psov Vás žiadame bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.

                       

 

 

 

 

 

 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu smetí

 na rok 2019

 

   Dátum                    Kuka            Plast           Papier

14.01.2019                   x

28.01.2019                   x                  x

11.02.2019                   x

25.02.2019                  x                   x                   x

11.03.2019                   x

25.03.2019                   x                  x

08.04.2019                   x

22.04.2019                   x                  x                   x

06.05.2019                   x

20.05.2019                   x                  x

03.06.2019                   x

17.06.2019                   x                  x                  x

01.07.2019                   x

15.07.2019                   x

29.07.2019                   x                  x

12.08.2019                   x

26.08.2019                   x                 x                  x

09.09.2019                   x

23.09.2019                   x                 x

07.10.2019                   x

21.10.2019                   x                 x                  x

04.11.2019                   x

18.11.2019                   x                 x

02.12.2019                   x

16.12.2019                   x                 x                   x

30.12.2019                   x

 

 


 
 

Informácie - Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 


 
 

Domáce zabíjačkyVytlačiť
 


 
 

Povinnosti vlastníka psaVytlačiť
 

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom


           

      Obec Veľká nad Ipľom v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

                        oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných

                                       na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

    Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

     Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

                                                                                                   Ing. Gabriel Rácz

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Veľká nad Ipľom, dňa 25.09.2018


 
 

Informácie o triedení odpadu pre občanovVytlačiť
 


 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/ Vytlačiť
 

 

                                        Informácia o spracúvaní osobných údajov

                        /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/

 

1. Prevádzkovateľ :

a/  Obec: Veľká nad Ipľom, sídlo: Obecný úrad Veľká nad Ipľom č. 86, PSČ : 985 32, tel : 047/4374 102, webové sídlo obce: www.velkanadiplom.sk , štatutárny orgán :  Ing. Gabriel Rácz, starosta obce.

b/  Obec Veľká nad Ipľom je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce v rozsahu vyplývajúcom zo zamestnávania zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, poslancov a členov komisií, samosprávnej činnosti obce a preneseného výkonu štátnej správy.

 

2. Zodpovedná osoba :

a/ Obec Veľká nad Ipľom podľa § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, určila zodpovednú osobu : Kristína Nagyová, tel :  047/4374 102, emailová adresa: obec.velkanadiplom@azet.sk, ktorá zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä :

- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

- plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb,

- plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, základným a materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

b/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :

Sídlo:  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, telefón: 02/3231 3214,  mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, 02/3231 3235

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov :

         Obec ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, starostu obce, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou, základných škôl a materských škôl bez právnej subjektivity zriadených obcou, obyvateľov obcí a vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na území obce, vykonáva spracovanie získaných osobných údajov výlučne len na základe zmocnenia príslušného zákona upravujúceho oblasť úloh zamestnávateľa, orgánu samosprávy a orgánu vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy.  Jedná sa o nasledovné oblasti :

a/ oblasť zamestnávania zamestnancov obce, odmeňovania zamestnancov, zdaňovanie príjmov zamestnancov, odvody poistného na sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

       Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení,

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,

Zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení,

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci v platnom znení.

b/  oblasť činnosti orgánov obce – poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obce, hlavného kontrolóra, odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, právneho postavenia starostu obce, odmeňovania starostu obce.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

 

c/ samosprávna činnosť obce – obyvatelia obce – trvalý pobyt – evidencia pobytu, evidencia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podnikateľská činnosť, sociálna oblasť – práva a povinnosti, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 293/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v platnom znení,

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,

Zákon č. 563/2008 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ v platnom znení,

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení.

d/ prenesený výkon štátnej správy – voľby – trvalý zoznam voličov, matričná agenda, agenda ochrany životného prostredia, sociálna starostlivosť, stavebný úrad, kamerový systém – priestor prístupný verejnosti, vybavovanie sťažnosti, súdne spory, správa registratúry, nahlasovanie protispoločenskej činnosti, slobodný prístup k informáciám, petičné právo, zmluvné vzťahy obce s fyzickými osobami,  základná a materská škola, školský úrad, evidencia žiakov, školská jedáleň,

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení,

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení,

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v platnom znení,

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení,

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v platnom znení,

Zákon č. 85/1990 Z. o petičnom  práve v platnom znení,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej školskej správe a školskej samospráve v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, /ďalej len „zákon“/,

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov :

     a/ Základné osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – obcou sú : meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré  už od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. t.j. od 25.05.2018 nebude osobitnou kategóriou osobného údaja, ale bežným osobným údajom (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.). Zákon súčasne rozširuje okruh základných osobných údajov o IP adresa alebo súbory cookies.

    b/ Osobitné kategórie osobných údajov (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) : osobitnými  kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Osobitné kategórie osobných údajov je zakázané spracúvať.

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak  (§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.) :

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, 

- spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,

- spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, g)

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania sociálnych služieb obcou, poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

5. Zásady spracúvania osobných údajov :      

            Obec ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb uvedených v bode 3., dodržiava nasledovné zásady :

a/

- osobné údaje spracúva len na základe platných právnych predpisov, zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,

- pri spracúvaní osobných údajov minimalizuje ich rozsah,  musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný zákonným účelom, na ktorý sa spracúvajú,

- spracúvané osobné údaje musia byť správne, podľa potreby aktualizované;  osobné údaje, ktoré sú zmenené alebo nesprávne sa musia vymazať alebo opraviť,

- osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,

- osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,

- prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s uvedenými zákonnými zásadami,

b/

- spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože sa vykonáva na základe platných právnych predpisov prijatých na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, /napr. v zmluve uzavretej s prevádzkovateľom/,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

6. Práva dotknutej osoby :

       Prevádzkovateľ – obec je povinný poskytovať dotknutej osobe informácie a prístup k osobným údajom :

- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby,

- o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

- o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

- účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

- kategórie spracúvaných osobných údajov,

- identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

- o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, vo veci porušenie práv dotknutej osoby  prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Návrh sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov.

- o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

- prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

- práva dotknutej osoby vyplývajú z ustanovení § 59 až § 66 zákona.

7. Porušenie ochrany osobných údajov :

a/ Prevádzkovateľ – obec je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

b/ Oznámenie musí obsahovať najmä opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

c/ kontaktné údaje zodpovednej osoby, c)

d/ opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

d/ opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov,

 e/ Prevádzkovateľ – obec  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

f/ Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia na nápravu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Tiež je dostupná v úradných hodinách obce na obecnom úrade a u zodpovednej osoby : Kristína Nagyová, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 11.06.2018

 

                                                                                     Ing. Gabriel Rácz

                                                                                       starosta obce                                                       

      


 
 

Oznamy

Ambulancia všeobecného lekára vo Veľkej nad Ipľom č. 216 Vytlačiť
 

Ambulancia všeobecného lekára

vo Veľkej nad Ipľom č. 216

                                

Ordinačné hodiny lekára :

Pondelok a streda : 13.00 -15.00 hod.

 

Sestrička :

Pondelok, utorok a streda

    7.30 – 15.00 hod.

 

 

V prípade neprítomnosti : LC- Rúbanisko II.  Poliklinika 2. posch. JUKOMED s.r.o.

 

Telefón: 047/43 32 171, 0905/622 857

                                                            Ordinačné hodiny

      Pondelok:  7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,30-15,00 administratíva

       Utorok:      7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

        Streda:     7:00-11:30  ||  12:00-15:00

                        12,00-15,00 ordinácia a návštevná služba

        Štvrtok:    7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva

        Piatok:      7:00-11:30  ||  12:00-14:30

                        12,00-14,30 ordinácia a návštevná služba, 14,00-15,00 administratíva


 
 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 


 
 

Informácie k miestnym daniam a poplatkom v obci Veľká nad Ipľom na rok 2019Vytlačiť
 

            V zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VEĽKÁ NAD IPĽOM č. 06/2017 o miestnych daniach žiadame, aby ste

do 31-ho januára 2019

NAHLÁSILI

na obecný úrad všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktoré nastali k 1. januáru 2019, ako predaj, kúpu, nájom alebo darovanie pozemku, pôdy alebo nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľká nad Ipľom. 


 

    Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a bytov na základe písomnej žiadosti podanej  do 28-ho februára 2019 o 50 % na: rodinné domy, byty a garáže vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP .

      Podmienkou na zníženie dane je, že držiteľ preukazu ZŤP je vlastníkom nehnuteľnosti a v spoločnej domácnosti  nie je žiadny iný príjem, okrem dôchodku, a v nehnuteľnosti býva len daňovník s priamymi rodinnými príslušníkmi.


 

     Správca dane poskytne zníženie poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady vo výške 50 % na osobu . Možnosť zníženia poplatku môžu mať občania, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí a študenti, ktorí sa nezdržujú v mieste bydliska. 

     O zníženie poplatku treba podať písomnú žiadosť na obecný úrad v termíne do 28-ho februára 2019.

      Skutočnosť rozhodujúcu na zníženie poplatku je potrebné preukázať vierohodným dokladom, napr. potvrdením od zamestnávateľa alebo školy.      


 

     Žiadame vlastníkov psov, u ktorých nastali zmeny v počte psov chovaných v domácnostiach, aby to nahlásili do 31-ho januára 2019 na obecný úrad.


   

      Zmeny ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka 2019 týkajúce sa dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a počet psov Vás žiadame bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.

                       

 

 

 

 

 

 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozu smetí

 na rok 2019

 

   Dátum                    Kuka            Plast           Papier

14.01.2019                   x

28.01.2019                   x                  x

11.02.2019                   x

25.02.2019                  x                   x                   x

11.03.2019                   x

25.03.2019                   x                  x

08.04.2019                   x

22.04.2019                   x                  x                   x

06.05.2019                   x

20.05.2019                   x                  x

03.06.2019                   x

17.06.2019                   x                  x                  x

01.07.2019                   x

15.07.2019                   x

29.07.2019                   x                  x

12.08.2019                   x

26.08.2019                   x                 x                  x

09.09.2019                   x

23.09.2019                   x                 x

07.10.2019                   x

21.10.2019                   x                 x                  x

04.11.2019                   x

18.11.2019                   x                 x

02.12.2019                   x

16.12.2019                   x                 x                   x

30.12.2019                   x

 

 


 
 

Informácie - Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 


 
 

Domáce zabíjačkyVytlačiť
 


 
 

Povinnosti vlastníka psaVytlačiť
 

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom


           

      Obec Veľká nad Ipľom v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

                        oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných

                                       na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

    Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

     Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

                                                                                                   Ing. Gabriel Rácz

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Veľká nad Ipľom, dňa 25.09.2018


 
 

Informácie o triedení odpadu pre občanovVytlačiť
 


 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/ Vytlačiť
 

 

                                        Informácia o spracúvaní osobných údajov

                        /§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/

 

1. Prevádzkovateľ :

a/  Obec: Veľká nad Ipľom, sídlo: Obecný úrad Veľká nad Ipľom č. 86, PSČ : 985 32, tel : 047/4374 102, webové sídlo obce: www.velkanadiplom.sk , štatutárny orgán :  Ing. Gabriel Rácz, starosta obce.

b/  Obec Veľká nad Ipľom je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce v rozsahu vyplývajúcom zo zamestnávania zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, poslancov a členov komisií, samosprávnej činnosti obce a preneseného výkonu štátnej správy.

 

2. Zodpovedná osoba :

a/ Obec Veľká nad Ipľom podľa § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, určila zodpovednú osobu : Kristína Nagyová, tel :  047/4374 102, emailová adresa: obec.velkanadiplom@azet.sk, ktorá zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä :

- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

- plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb,

- plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, základným a materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

b/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :

Sídlo:  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, telefón: 02/3231 3214,  mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, 02/3231 3235

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov :

         Obec ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, starostu obce, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou, základných škôl a materských škôl bez právnej subjektivity zriadených obcou, obyvateľov obcí a vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na území obce, vykonáva spracovanie získaných osobných údajov výlučne len na základe zmocnenia príslušného zákona upravujúceho oblasť úloh zamestnávateľa, orgánu samosprávy a orgánu vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy.  Jedná sa o nasledovné oblasti :

a/ oblasť zamestnávania zamestnancov obce, odmeňovania zamestnancov, zdaňovanie príjmov zamestnancov, odvody poistného na sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

       Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení,

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,

Zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení,

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení,

Zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci v platnom znení.

b/  oblasť činnosti orgánov obce – poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obce, hlavného kontrolóra, odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, právneho postavenia starostu obce, odmeňovania starostu obce.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

 

c/ samosprávna činnosť obce – obyvatelia obce – trvalý pobyt – evidencia pobytu, evidencia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podnikateľská činnosť, sociálna oblasť – práva a povinnosti, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 293/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v platnom znení,

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,

Zákon č. 563/2008 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ v platnom znení,

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení.

d/ prenesený výkon štátnej správy – voľby – trvalý zoznam voličov, matričná agenda, agenda ochrany životného prostredia, sociálna starostlivosť, stavebný úrad, kamerový systém – priestor prístupný verejnosti, vybavovanie sťažnosti, súdne spory, správa registratúry, nahlasovanie protispoločenskej činnosti, slobodný prístup k informáciám, petičné právo, zmluvné vzťahy obce s fyzickými osobami,  základná a materská škola, školský úrad, evidencia žiakov, školská jedáleň,

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

Zákon č. 180/2015 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení,

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení,

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v platnom znení,

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení,

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v platnom znení,

Zákon č. 85/1990 Z. o petičnom  práve v platnom znení,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v platnom znení,

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej školskej správe a školskej samospráve v platnom znení,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, /ďalej len „zákon“/,

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov :

     a/ Základné osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – obcou sú : meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré  už od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. t.j. od 25.05.2018 nebude osobitnou kategóriou osobného údaja, ale bežným osobným údajom (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.). Zákon súčasne rozširuje okruh základných osobných údajov o IP adresa alebo súbory cookies.

    b/ Osobitné kategórie osobných údajov (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) : osobitnými  kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Osobitné kategórie osobných údajov je zakázané spracúvať.

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak  (§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.) :

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, 

- spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,

- spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, g)

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania sociálnych služieb obcou, poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

5. Zásady spracúvania osobných údajov :      

            Obec ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb uvedených v bode 3., dodržiava nasledovné zásady :

a/

- osobné údaje spracúva len na základe platných právnych predpisov, zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,

- pri spracúvaní osobných údajov minimalizuje ich rozsah,  musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný zákonným účelom, na ktorý sa spracúvajú,

- spracúvané osobné údaje musia byť správne, podľa potreby aktualizované;  osobné údaje, ktoré sú zmenené alebo nesprávne sa musia vymazať alebo opraviť,

- osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,

- osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,

- prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s uvedenými zákonnými zásadami,

b/

- spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože sa vykonáva na základe platných právnych predpisov prijatých na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, /napr. v zmluve uzavretej s prevádzkovateľom/,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

6. Práva dotknutej osoby :

       Prevádzkovateľ – obec je povinný poskytovať dotknutej osobe informácie a prístup k osobným údajom :

- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby,

- o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

- o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

- účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

- kategórie spracúvaných osobných údajov,

- identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

- o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, vo veci porušenie práv dotknutej osoby  prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Návrh sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov.

- o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

- prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

- práva dotknutej osoby vyplývajú z ustanovení § 59 až § 66 zákona.

7. Porušenie ochrany osobných údajov :

a/ Prevádzkovateľ – obec je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

b/ Oznámenie musí obsahovať najmä opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

c/ kontaktné údaje zodpovednej osoby, c)

d/ opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

d/ opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov,

 e/ Prevádzkovateľ – obec  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

f/ Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia na nápravu.

Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Tiež je dostupná v úradných hodinách obce na obecnom úrade a u zodpovednej osoby : Kristína Nagyová, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 11.06.2018

 

                                                                                     Ing. Gabriel Rácz

                                                                                       starosta obce                                                       

      


 
 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka