Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní a poplatkov

Usmernenie

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI


Súvisiace predpisy

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov
- všeobecne záväzné nariadenie obce č. 06/2014

Daňové priznanie

- podáva sa na tlačivách vydaných Ministerstvom financií SR – sú k dispozícii na webovej stránke obce Veľká nad Ipľom - na stiahnutie


- podáva sa osobne na obecnom úrade alebo poštou najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňovníkovi daňová povinnosť a to so stavom k 1. januáru
- podáva ho daňovník, u ktorého v predchádzajúcom roku nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (kúpa alebo predaj nehnuteľnosti - rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, zdedenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie ...)

Zníženie dane z nehnuteľností

(1) Vypočítaná daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50 % pre nasledovné stavby a byty:
a) stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S) a vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S), ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Doklady preukazujúce nárok na zníženie dane predkladá daňovník v termíne na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára s podaním žiadosti.


Zánik daňovej povinnosti


Ak daňovník predá, daruje nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný do 30 dní od povolenia vkladu zmluvy na katastri nehnuteľností splniť ohlasovaciu povinnosť predložením zmluvy o predaji (kúpnopredajnej, darovacej).


Ostatné dane
PRIHLÁSENIE ZVIERAŤA DO EVIDENCIE


Obec Veľká nad Ipľom ako správca dane za psa oznamuje potrebné údaje k prihláseniu psa do evidencie:

Nahlasovací lístok - Žiadosť o povolenie na chov a držanie zvieraťa treba vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Veľkej nad Ipľom a vyplnené vrátiť na vyjadrenie. Nahlasovací lístok treba odovzdať. Pri predaji, darovaní, úhyne alebo straty psa sa vyplňuje a odovzdá na obecný úrad Oznámenie o zániku daňovej povinnosti.


VÝHERNÉ PRÍSTROJE

právnická osoba je povinná podať žiadosť na vydanie licencie pred spustením VP na finančnom oddelení.
-zaplatiť správny poplatok vo výške 1.500,00 € do pokladne obecného úradu resp. na účet obce.
-doložiť doklady.

 

 

 


 

Poplatky - usmernenie

POPLATKY

Súvisiace predpisy:

-zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
-zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
-Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 06/2014

Správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zabezpečuje všetky úkony súvisiace so správou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, od vyrubovania poplatkov, evidencie a vymáhania nedoplatkov, miestneho zisťovania, vybavuje žiadosti občanov vo veciach úľav v zmysle platných predpisov.

PO

Prihlásenie k odvozu a zneškodňovaniu komunálneho odpadu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľká nad Ipľom č. 06/2014 je

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) na území obce Veľká nad Ipľom na iný účel ako na podnikanie

- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) nachádzajúcu sa na území obce Veľká nad Ipľom na účel podnikania (a.s., s.r.o., živnosť...) povinná odovzdať tlačivo PKO1 Ohlásenie k odvozu a zneškodňovaniu komunálneho odpadu.

Prihlásenie je povinný predložiť najneskôr do 31.januára príslušného roka alebo najneskôr v deň oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území Obce Veľká nad Ipľom, resp. v deň začatia činnosti (prevádzky) na území obce.
Ohlásenie sa podáva aj pri zmene poplatkovej povinnosti na hore uvedenom tlačive. Ďalej je povinný poplatník ohlásiť aj zánik poplatkovej povinnosti od platenia poplatku za komunálne odpady.
Na základe vyplnených tlačí  bude vyrubený poplatok za komunálne odpady podľa objemu zbernej nádoby a intervalu vývozu platobným výmerom.

FO

Ohlásenie je povinná podať osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva byt, nebytový priestor (ďalej len nehnuteľnosť). Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka preberá jeden z nich.
Ohlásenie je povinná osoba podať do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok, ako aj zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, alebo aj od skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok.


 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka