Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa ostat.poplatkov

Ostatné správne poplatky od 01.01.2018

                                                   I.časť- Všeobecná správa

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú
stranu ........................................................................................................................ 2 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,
knihy úmrtí .................................................................................................................. 5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku ...................................................................................................... 2 eura
v cudzom jazyku ............................................................................................................ 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ........................... 9,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.


Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a n) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.


Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ...................................... 2 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,
za každý odtlačok a za každý podpis ............................................................................. 5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných listín (apostilla) .............................................................................................. 10 eur
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis registra trestov ............................................................................... 2 eura

Položka 8 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)    5,- €


                                                         Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.   

 

                                                      III.časť - Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka 
a) ročný .....................................................................................................7 eur
b) 3 ročný...................................................................................................17 eur
                                                          
                                                          Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a

ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.             

 

Položka 44
Vydanie stanoviska 
a) k zmene druhu pozemku................................................................. 3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy........ 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu................ 3 eurá


 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka