Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba prezidenta SR v roku 2019

Vydanie hlasovacieho preukazu

    Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Veľká nad Ipľom a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  • osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr do 15.3.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr do 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce od 7.30 hod. do 15.00 hod.. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr do 11. 3. 2019), na adresu Obecný úrad č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom.
  • elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr do 11. 3. 2019).

      Adresa na doručovanie žiadostí je : www.obec.velkanadiplom@azet.sk

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 15.3.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr do 29. 3. 2019).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

      Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
 


 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

 

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,                        Bratislava

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,                    Banská Bystrica

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň  

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

    10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

    11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre                            energetickú úniu, Bratislava

    12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

    13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

    14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

    15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

 


 

Plocha na vylepovanie volebných plagátov

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom


           

                                                                                              Všetkým kandidujúcim

                                                                                              subjektom

 

                                                                                              Dňa 19.02.2019

Vec : Plocha na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane


 

       V zmysle § 16  zákona  č.  181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby prezidenta SR konaného v roku 2019 možno umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane len na miestach vyhradených vo VZN č. 01/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Veľká nad Ipľom počas volebnej kampane.

       Na základe vyššie uvedeného je možné počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len na drevenej budove č. 314  na hlavnej ceste.

      Všetky kandidujúce subjekty si môžu vylepiť svoj volebný plagát vo veľkosti A4.

      Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie vyššie uvedeného VZN obce.

 

                                                                                 Ing. Gabriel Rácz

                                                                                     starosta obce

Veľká nad Ipľom, 19.02.2019

                                  

 

 


 
Vyhlásenie volieb.pdf(159.2 kB)Vyhlásenie volieb

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie


 

   Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

                                   najneskôr do 11.02.2019 do 24.00 hod.

  • osobne na Obecný úrad č. 86, 985 32 Veľká nad Iplom počas pracovnej doby od 7.30 hod. do 15.00 hod., po pracovnej dobe na adresu Veľká nad Ipľom č. 359, č. t. 0948 242 680,
  • alebo poštou v listinnej forme na adresu Obecný úrad č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom,
  • alebo v elektronickej forme  na e-mailovú adresu obce:  obec.velkanadiplom@azet.sk

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefónne číslo, emailovú adresu
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu              koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 


 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka