Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do samosprávy obcí v roku 2018


 

USMERNENIE K ZVEREJNENIU VZDANIA SA KANDIDATÚRY, ODVOLANIA KANDIDATÚRY
A INFORMÁCIE O SPÄŤVZATÍ KANDIDÁTNEJ LISTINY POLITICKOU STRANOU ALEBO KOALÍCIOU VO VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom


 

USMERNENIE
K ZVEREJNENIU VZDANIA SA KANDIDATÚRY,
ODVOLANIA KANDIDATÚRY
A INFORMÁCIE O SPÄŤVZATÍ KANDIDÁTNEJ LISTINY POLITICKOU STRANOU ALEBO KOALÍCIOU
VO VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH

Podľa § 174 ods. 1 a 2 a § 179  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“)

najneskôr 48 hodín pred začatím volieb

- politická strana alebo koalícia môže písomne prostredníctvom splnomocnenca  vziať späť  

  svoju kandidátnu listinu,

- kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry (vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho   

   podpis musí byť úradne osvedčený),

- politická strana alebo koalícia môže odvolať prostredníctvom splnomocnenca  kandidáta, 

  ktorého kandidovala.

    Lehota na späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa kandidáta alebo odvolanie kandidáta politickou stranou alebo koalíciou pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10. novembra 2018 uplynie

vo štvrtok 8. novembra 2018 o 7:00 h.

 

   Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené

                 predsedovi miestnej volebnej komisie Réke Šóšovej

                                      tel.č. 0911 256 857.


 

Informácia pre voliča


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Veľká nad Ipľom

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Veľká nad Ipľom

 

            Obec Veľká nad Ipľom  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

 

1. Gabriel Rácz, Ing., 56 r., starosta, nezávislý kandidát

2. Juraj Šuba, Ing., 60 r., stavebný inžinier, SMER – sociálna demokracia

 

Vo Veľkej nad Ipľom

Dátum : 14.09.2018

 

 

                                                                                              podpis

                                                                                odtlačok pečiatky obce

 


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom

 

          Obec Veľká nad Ipľom  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Volebný obvod č. 1

1.   Zita Budáčová, Ing., 55 r., manager, DOMA DOBRE

2.   Hilda Kovácsová, Mgr., 71 r., dôchodkyňa, MOST - HÍD

3.   Judita Kováčová, Bc., 54 r., informatik, MOST - HÍD

4.   Viktória Molnárová, 21 r., administratívny pracovník, SME RODINA – Boris Kollár

5.   Mikuláš Nagy, 44 r., súkromný podnikateľ, SMK – MKP

6.   Eva Petiová, Mgr., 46 r., samostatný radca, SMK – MKP,

7.   Estera Ráczová, Ing. arch., 56 r., živnostník, DOMA  

8.   Štefan Šimon, MVDr., 66 r., veterinár, MOST – HÍD

9.   Erika Šinková, Mgr., 44 r., riadiaci pracovník, SMK - MKP

10. Róbert Šuba, Mgr., 27 r., logistik, SMER – sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

Vo Veľkej nad Ipľom

Dátum: 14.09.2018

                                                                                                podpis

                                                                                  odtlačok pečiatky obce


 

Oznámenie o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie


 

           Do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva jedného člena a jedného náhradníka.

             Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

                             najneskôr do 11.09.2018 do 24.00 hod.


osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme  na e-mailovú adresu obce:  obec.velkanadiplom@azet.sk.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:


- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú  politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 


 

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

OBEC  VEĽKÁ  NAD  IPĽOM

Obecný úrad,  985 32 Veľká nad Ipľom č. 86


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie

 

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c/ zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Ing. Gabriel Rácz, starosta obce Veľká nad Ipľom

v y m e n o v a l

dňom 07.08.2018 pani Kristínu Nagyovú za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Veľká nad Ipľom pre voľby do orgánov samosprávy obce Veľká nad Ipľom, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutie, koalície politických strán, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľke v pracovné dni počas stránkových hodín na

    Obecný úrad č. 86, 985 32  Veľká nad Ipľom

najneskôr však do 11. septembra 2018 do 24.00 hod.  na adresu:

Obecný úrad č. 86, 985 32

Kristína Nagyová

tel. č. 047/43 74 102

Mob. tel. č. 0905 835 158

 

 

 

 


 

Počet obyvateľov

Obec Veľká nad Ipľom - Obecný úrad vo Veľkej nad Ipľom v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona SNR č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že

                           Obec Veľká nad Ipľom ku dňu  11.07.2018   má 921 obyvateľov.

Veľká nad Ipľom,  11.07.2018

Starosta obce: Ing. Gabriel Rácz


 

Vyhlásenie volieb


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 10. novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo  v obci Veľká nad Ipľom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 201-27/2018 zo dňa 21.06.2018  určilo, že Obecné zastupiteľstvo v obci Veľká nad Ipľom  bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode.

 

Veľká nad Ipľom, 11.07.2018


 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 3/2018 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov a o usporiadaní volebnej kampane v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 3 a 10 zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,  sa uznieslo dňa 21.06.2018 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 3/2018

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov a o usporiadaní volebnej kampane v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje postup kandidujúcej politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán /ďalej len kandidujúca politická strana/ a tiež i nezávislého kandidáta pri vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí ktoré sa budú konať v roku 2018.

2/ Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Článok II

URČENIE A OZNAČENIE Plôch NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

1/ Pre účely tohto nariadenia je verejným priestranstvom v obci najmä: priestor pred Obecným úradom vo Veľkej nad Ipľom, priestor pred poštou a kultúrnym centrom, cesta, miestna komunikácia, chodník a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

2/ Obecné zastupiteľstvo určuje kandidujúcej politickej strane a nezávislému kandidátovi na vylepovanie volebných plagátov v obci tieto vývesné miesta:

  • Úradná presklená tabuľa obce,
  • Drevená budova č. 314 pri hlavnej ceste,
  • Oznamovacia tabuľa pred CBA obchodom

 

3/ Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu a nezávislého kandidáta určí obec na základe zásady rovnosti, v rozsahu maximálnej veľkosti formátu A4 a na základe uplatnenej požiadavky politickej strany alebo nezávislého kandidáta najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.

4/ Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej a určenej plochy sa zakazuje.

5/ Zakazuje sa vylepovať volebné plagáty:

- na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia,

- do výkladov obchodov, prevádzkarní a iných verejne prístupných zariadení, ktoré ústia na verejné priestranstvá obce a zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom (napr. autobusová zastávka, rozvodné skrine elektrického, telekomunikačného a plynového vedenia, verejné telefónne búdky, verejnú zeleň  a pod.).

- na úradnú tabuľu v budove obecného úradu vo Veľkej nad Ipľom.

6/ Na volebnú kampaň nie je možné využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania miesta a času konania volieb a konania predvolebných zhromaždení.

Článok III  

Povinnosti kandidátov  politických  strán a nezávislých kandidátov

 

1/ Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát sú povinní pred začatím volebnej kampane /najneskôr 5 dní vopred/ oznámiť na obecnom úrade požiadavku na určenie miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov.

2/ Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát sú povinní po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy najneskôr do 3 dní po vyhlásení volebných výsledkov.

3/ V prípade, že kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát nebudú postupovať spôsobom uvedenom v ods. 2, zabezpečí odstránenie volebných plagátov obec na náklady príslušnej politickej strany alebo nezávislého kandidáta.

Článok IV

VOLEBNÁ KAMPAŇ

1/  Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.

2/ Na uskutočnenie volebných zhromaždení v čase kampane možno využiť miestnosti  vo vlastníctve obce. Je to zasadacia miestnosť (sobášna sieň) na obecnom úrade a priestory v kultúrnom stredisku. Akcie sa môžu uskutočniť len na základe predchádzajúceho povolenia obce. Správny poplatok za podanie písomnej žiadosti vo výške 3,00 € zaplatí žiadateľ do pokladnice obce Veľká nad Ipľom pri podaní žiadosti. Bez zaplatenia poplatku sa povolenie nevydáva. Poplatok za prenájom miestnosti v majetku obce v sume 30,00 € žiadateľ uhradí pri osobnom prevzatí rozhodnutia do pokladne obce Veľká nad Ipľom alebo do 3 dní od prevzatia rozhodnutia na účet obce Veľká nad Ipľom, č. účtu: 8121309/5200, OTP Banka Lučenec.  

3/   V písomnej žiadosti musia byť uvedené tieto údaje:

a) dátum a čas konania akcie

b) osoba zodpovedná za konanie podujatia

c) predpokladaný program.

Pri príprave a počas konania podujatia musia byť dodržané príslušné právne normy, zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

4/  Podujatie môže byť realizované len po vydaní súhlasného povolenia.

5/ Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení. Oznamy o zhromaždeniach sa budú vysielať v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úhrada za vysielanie (3x – 1x denne) sa nepožaduje v prípade prenájmu obecných priestorov (tvorí súčasť poplatku za prenájom miestnosti v majetku obce).

Článok V

Sankcie

1/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €.

3/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Veľká nad Ipľom prostredníctvom orgánov obce.

 

                                                                   Článok VI

                                               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/  Toto VZN bolo schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom  dňa 21.06.2018 uznesením obecného zastupiteľstva pod č. 200-27/2018.

2/  Toto nariadenie nadobúda účinnosť vyvesením na úradnej tabuli obce.

3/   Po splnení účelu a uplynutím doby toto VZN zaniká a prestáva byť účinné.

 

Vo Veľkej nad Ipľom, dňa 21.06.2018                                                                                                                                                                                          Ing. Gabriel Rácz

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie

Obec Veľká nad Ipľom


 

OZNÁMENIE

o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce

na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 - 2022

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej nad Ipľom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 202-27/218 zo dňa 21.06.201

                                                         SCHVÁLILO

rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľká nad Ipľom  na plný úväzok na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018 – 2022 .

 


 

Informácia pre voliča


 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka