Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2017/2018

Ciele školy

        Prvou školou na území obce bola maďarská rímsko-katolícka škola, postavená súčasne s naším kostolom a darovaná obci zemepánom grófom Žigmundom Forgáchom.
        Po I. svetovej vojne tu bola už aj škola menšinová slovenská, vecné náklady ktorej znášala Slovenská liga. V období rokov 1938 – 1945 územie obce patrilo do Maďarskej republiky, potom zase do roku 1950 sa vyučovalo len v slovenskom jazyku.
        Od 1. septembra 1950 je tu škola aj s vyučovacím jazykom slovenským, aj maďarským s triedami 1. – 4. Moderná budova novej školy bola skolaudovaná v roku 1982,zrekonštruovaná z dôvodu závažných skrytých vád a statických nedostatkov v roku 1992. 

        V základnej škole s VJS sú zriadené tri triedy a s VJM má zriadenú jednu triedu so spojenými ročníkmi a to s 1. až 4. ročníkom.
Nakoľko prostredie školy z estetického, hygienického a bezpečného hľadiska je vyhovujúce, sú splnené všetky podmienky pre kvalitný výchovno- vzdelávací proces.
Stálou filozofiou školy je poskytnúť výchovu a vzdelávanie, ktoré bude napomáhať žiakom rast morálny, intelektuálny a bude pomáhať pri príprave žiakov na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
Vízia školy: Radosť v očiach našich detí v školskom prostredí.

 

Pedagogický zamestnanci:

Mgr. Gabriela Kubíková, 3.a 4.ročník (VJS) riaditeľka

 

Mgr. Martina Širgelová, 1. a 2.ročník (VJS)

 

učiteľka

Mgr. Katarína Ruzicsková, 1. až 4. ročník (VJM)

učiteľka

ICLic Mgr. Peter Manduch

učiteľ náboženskej výchovy

Mgr. Mária Belková                                      

vychovávateľka ŠK

Bc. Alžbeta Orlaiová

vychovávateľka ŠK

        

Konkrétne ciele školy

- v záujme aktívnej ochrany detí budeme zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa, v styku so žiakmi a rodičmi budeme postupovať vždy v duchu zásad humanity a demokracie
- budeme sa podieľať na realizácií úloh Národného programu boja proti drogám primeranou nenásilnou formou, hlavne prostredníctvom besied
- zapojíme sa do rôznych súťaží, napr. výtvarných, športových, recitačných, tanečných
- veľkú pozornosť budeme venovať realizácií enviromentálnej výchovy, táto problematika sa bude prelínať s výchovno – vzdelávacím procesom
- budeme viesť žiakov k prehĺbeniu vlasteneckej výchovy a národného povedomia
- pedagogickí zamestnanci našej školy si budú zvyšovať kvalifikáciu, budú sa zúčastňovať
  metodických dní, tematických školení pre učiteľov i vychovávateľov, osvojovať si nové, atraktívne tvorivo – humanistické metódy vyučovania, skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť
- školské kluby detí využívajú vzdelávacie poukazy na finančnú podporu záujmovej činnosti v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
- motivovať žiakov k vlastnému pričineniu sa o príspevok na vzdelávanie
- pokračovať v projektoch Školy pre budúcnosť a Pázmány
- zapojiť sa do nových projektov: Zdravá škola, Cena Slovak Telekom...
- do konca roka 2016 vhodne využiť kultúrne poukazy

 

CELOŠKOLSKÉ AKCIE

Šarkaniáda  september  zodp.: vychovávateľky
Halloween  28.október  zodp.: všetci ped.zamest.
Deň športu  október, jún  zodp.: RŠ, učiteľky Tv
Protidrogové aktivity  november  zodp.: M. Belková
Zimné radovánky  december  zodp.: všetci ped.zamest.
Karneval  február  zodp.: všetci ped.zamest.
Hviezdoslavov Kubín  marec  zodp.: učitelia SJ
Poznaj slovenskú reč  marec  zodp.: A. Orlaiová
Tompa Mihály  marec  zodp.: A. Orlaiová
Výchova k rodičovstvu a manž.  marec  zodp.: M. Širgelová
Deň Zeme  apríl  zodp.: všetci ped.zamest.
Beseda o prírode  apríl  zodp.: A. Orlaiová
NAJ dievča, NAJ chlapec  apríl  zodp.: A. Orlaiová
Stavanie a váľanie mája  máj  zodp.: všetci ped.zamest.
Deň matiek  máj  zodp.: všetci ped.zamest.
Pasovanie prvákov  máj  zodp.: Orlaiová, Širgelová
Deň detí  jún  zodp.: všetci ped.zamest
Akcie ENV  priebežne  zodp.: vychovávateľky

Oživovanie ľud. trad.

 priebežne  zodp.: všetci ped.zamest.

 

 


 

Návšteva hvezdárne v Rimavskej Sobote_6.12.2018

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Pozorovanie slnečných škvrn na povrchu Slnka.Foto:

Pozorovanie slnečných škvrn na povrchu Slnka.Foto:Š.Šimon


 
 
Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon Rim.Sobote

Časť žiakov ZŠ z Veľkej nad Ipľom.Foto:Š Šimon

Časť žiakov ZŠ z Veľkej nad Ipľom.Foto:Š Šimon

Časť žiakov z Veľkej nad Ipľom.Foto:Š Šimon

Časť žiakov z Veľkej nad Ipľom.Foto:Š Šimon


 
 
Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon


 
 
Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon


 
 
Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Zábavné pokusy so slnečným teplom.Foto:Š Šimon

Zábavné pokusy so slnečným teplom.Foto:Š Šimon

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo

Spoločný výlet ZŠ z Veľkej n.Ipľ. a Trebeľoviec vo hvezdárni v Rim.Sobote. Foto:Š. Šimon

Skupinová fotografia ZŠ z Veľkej nad Ipľom. Foto:Š

Skupinová fotografia ZŠ z Veľkej nad Ipľom. Foto:Š Šimon


 
 
Vypočuli sme zaujímavú prednášku o slnečnej sústav

Vypočuli sme zaujímavú prednášku o slnečnej sústave. Foto:Š. Šimon

Vypočuli sme zaujímavú prednášku o slnečnej sústav

Vypočuli sme zaujímavú prednášku o slnečnej sústave. Foto:Š. Šimon


 

Ďalšie fotogalérie

Fotogalérie 1-24 z 63

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka